قارىز شەشىم قابىلداۋدى قيىنداتادى

None
None
استانا. قازاقپارات - كوپ قارىز الاتىن، كوپ قارىزعا باتاتىن ادامدار وزدىگىنەن وڭاي شەشىم قابىلداي المايدى ەكەن. اسىرەسە قارجىلىق جاعدايدا. سەبەبى قارىز ادامنىڭ ميى مەن پسيحولوگيالىق جاي- كۇيىنە ايتارلىقتاي زيانىن تيگىزەدى.

 سينگاپۋر ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى ماماندارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋلەر بويىنشا ءبىرشاما قورىتىندىلار جاسالعان. ونىڭ ىشىندە قارىزدانۋدىڭ زيانى باسا كورسەتىلگەن. ىلعي قارىز بولىپ جۇرەتىن جاندار ماڭىزدى شەشىم قابىلداۋدا قينالادى ەكەن. زەرتتەۋ جۇمىسى 2015-2017 -جىلدار ارالىعىندا جۇرگىزىلگەن. وعان 200 گە جۋىق ەرىكتى قاتىسقان. ولاردىڭ بارلىعىنىڭ نەسيەسى بولعان. تابىسى جوعارى بولماعان. ساراپتاما الدىندا بارلىعى تولىقتاي تەكسەرۋدەن وتكەن. كوگنيتيۆتى مۇمكىندىكتەرى، قوبالجۋ دەڭگەيى، قارجىلىق شەشىم قابىلداۋلارى باستى نازارعا الىنعان. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە قارىزى از قالعان، ءتىپتى نەسيەسىن تولىقتاي تولەپ بىتكەن جانداردىڭ دەنساۋلىعى تۇزەلىپ، كوڭىل- كۇيى كوتەرىلىپ، شەشىم قابىلداۋدا بەلسەندىلىگى ارتقان. قارىز الۋ دا ادەتكە اينالىپ كەتۋى مۇمكىن. كەيدە بولارعا دا، بولماسقا دا قارىز سۇراۋ بەرۋدىڭ قاجەتى شامالى. قولىڭدا بار قارجىنى ۇنەمدەپ جۇمساساڭ بارىنە دە جەتۋى مۇمكىن. سەبەبى كەي ادامدار اقشاسى ازايعان سايىن (ەڭبەكاقىسى تۇسەتىن ۋاقىتقا دەيىن جەتەتىن بولسا دا) كۇيبەلەكتەي باستايدى. قارىز الىپ بارىپ، كوڭىلى جايلانادى. مۇنىڭ ءوزى - پسيحولوگيالىق جاي- كۇيدىڭ ءبىر اۋىتقۋى سانالادى. دەنساۋلىق - باستى بايلىق. ال پسيحولوگيالىق جاي- كۇي - جان دەمەۋى. ەكەۋىن قاتار ساقتاعىڭىز كەلسە قارىزدان ءبىر قادام الىس جۇرگەنىڭىز ابزال.

Massaget.kz

سوڭعى جاڭالىقتار