نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ەربولات دوسايەۆتى قابىلدادى

None
None
 نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى ەربولات دوسايەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كەزدەسۋدە نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا ەلىمىزدىڭ ۆاليۋتا- قارجى نارىعىنداعى قازىرگى احۋال جونىندە مالىمەت بەرىلدى.

- قازىرگى ۋاقىتتا مۇناي باعاسىنىڭ ءوسىپ كەلە جاتقانى بايقالۋدا. ەلىمىزدەگى ەكونوميكالىق احۋال مەن تەڭگە باعامى تۇراقتى. جاقىندا ۇلتتىق بانك پەن ۇكىمەت تۇرعىندار ءۇشىن بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى. سىزدەردىڭ تاراپتارىڭىزدان بۇل دۇرىس شەشىم دەپ ويلايمىن، - دەدى ەلباسى.

سونىمەن قاتار، نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا قارجى سەكتورىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ينفلياتسيا دەڭگەيىن ساقتاپ قالۋ جونىندە قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى مالىمدەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram