سەنات ۇلتتىق قوردان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت تۋرالى قۇجاتتى قابىلدادى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پارلامەنت سەناتىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «ق ر ۇلتتىق قورىنان 2019-2021-جىلدارعا ارنالعان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت تۋرالى» ق ر زاڭىنا وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى قابىلداندى.

بۇل تۇرعىدا ۇلتتىق قوردان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە بەرىلەتىن كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت مولشەرلەرى 2019-جىلى 250 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايتىلادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتاپ ايتاندا، «Nur Otan» پارتياسىنىڭ كەزەكتى XVIII سەزىندە بەرىلگەن تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق قوردان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت مولشەرىن 2019-جىلى 2 تريلليون 450 ميلليارد تەڭگەدەن 2 تريلليون 700 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ارتتىرۋ ەسكەرىلگەن.

«كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرتتىڭ 2019-جىلعا بەلگىلەنگەن مولشەرى ۇلتتىق قورداعى تومەندەتىلمەيتىن قاراجات قالدىعى بويىنشا شارتتىڭ ورىندالۋىن ج ءى ءو- ءنىڭ 30 پايىزى كولەمىندە قامتاماسىز ەتەدى»، - دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى رۋسلان دالەنوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار