ءىلياس جانسۇگىروۆتىڭ «قۇلاگەر» پوەماسى اعىلشىن تىلىندە تانىستىرىلدى

None
None
 نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ق ر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ءىلياس جانسۇگىروۆتىڭ اعىلشىن تىلىنە اۋدارىلعان «قۇلاگەر» كىتابى تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«قۇلاگەر» پوەماسىن اعىلشىن تىلىنە پاستەرناك، ماندەلشتام جانە سۆەتايەۆانىڭ اۋدارمالارىمەن تانىلعان اقىن جانە اۋدارماشى بەليندا كۋك اۋدارعان جانە ول اقىننىڭ 125 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلعان.

 سونىمەن بىرگە، اۋدارمامەن قازاق جانە اعىلشىن تىلدەرىن جاقسى بىلەتىن اۋدارماشىلار مەن كەڭەسشىلەر توبى جۇمىس ىستەدى. ونىڭ ارنايى پوەتيكالىق ۇلگىسى مەن مەتافورالىق دىبىس جۇيەلەرى جاسالعاننان كەيىن عانا بەليندا كۋكقا جىبەرىلدى.

«بۇعان دەيىن «قۇلاگەر» پوەماسى ورىس جانە نەمىس تىلدەرىنە اۋدارىلعان بولاتىن. وندا ءاربىر اۋدارماشى جانىن سالا جۇمىس ىستەدى. ماعان دا «قۇلاگەردىڭ» اعىلشىن تىلىندەگى نۇسقاسىنا اتسالىسۋ بۇيىرىپتى. سەبەبى، بەليندا كۋككە قازاق تىلىندەگى كەيبىر قازاقشا سوزدەردى ءتۇسىندىرۋ قاجەت بولدى. مىسالى، ەت تاعامىن داستارحانعا الىپ كەلەتىن «تاباقشىلاردى» اعىلشىن تىلىندە «waiter» (اعىلش. - داياشى) دەپ بەرۋگە تۋرا كەلدى. ءبىراق بۇل سويلەمدە «تاباق» ءسوزىن ساقتاپ قالدىق» ، - دەدى BBC جۋرناليسى، اۋدارماشى روزا قۇدابايەۆا.

 تۇساۋكەسەرگە كەلگەن پروفەسسور، نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قازاق ادەبيەتى جانە تۇركى زەرتتەۋلەرى كافەدراسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى يۋلاي ءشامىلوعلى پوەما اۋدارماسىنا جوعارى باعا بەردى.

«مەن ا ق ش- تا تۇركى تانۋ، تۇركى ادەبيەتىنەن ساباق بەردىم. وسىنداي ەڭبەكتەر اعىلشىن ءتىلدى اۋديتوريا ءۇشىن وتە ماڭىزدى. سەبەبى، قازاقستان مەن تۇركى دۇنيەسىنەن بولەك ەلدەردە قازاق ءتىلىن وقىتۋدىڭ وتە از ۇلگىسى بار. اسىرەسە، 1920-1930 -جىلداردىڭ پوەزياسى بويىنشا اۋدارما وتە از. اۋدارمانىڭ ساپاسى جوعارى جانە ولار تىكەلەي قازاق تىلىنەن اعىلشىن تىلىنە اۋدارۋعا تىرىستى. بۇل دا ەرەكشە اتاپ وتەرلىك جايت. ءبىر پوەما ارقىلى تۇتاس قازاق حالقىمەن تانىسۋ مۇمكىن ەمەس شىعار. دەسە دە، وسى ەڭبەك ارقىلى ءداستۇرلى قازاقتىڭ مادەنيەتى، ءومىر سالتى، تويلارى تۋرالى كوپ تۇسىنىك بەرەدى. الداعى ۋاقىتتا 100 كىتاپ باعدارلاماسى ارقىلى كوبىرەك اۋدارما جاريالاپ، قازاقتىڭ جاۋھار تۋىندىلارىن الەم وقىرماندارىنا ۇسىنۋ قاجەت» ، - دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram