ماڭعىستاۋدا دارىگەرلەر باس سۇيەگى شىتىناپ كەتكەن بالانى امان الىپ قالدى

None
None
اقتاۋ. قازاقپارات - ماڭعىستاۋلىق دارىگەرلەر باس سۇيەگى شىتىناپ كەتكەن بالانىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى، - دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

جاڭاوزەن قالالىق اۋرۋحاناسىنا 31- ناۋرىز كۇنى كەشكى ساعات 17:10 شاماسىندا 1 جاسار بالا كەلىپ تۇسكەن. وعان باس سۇيەك-مي اۋىر جاراقاتى، مي سول جاق بولىگىنىڭ گەماتوماسى، گەميپارەز، 1-2- دارەجەلى كوما ت. ب اۋىر دياگنوزدار قويىلعان.

جاڭاوزەن قالاسىنا دەرەۋ وبلىستىق اۋرۋحانادان نەيروحيرۋرگ ەربول كەنجالوۆ اتتانادى. ول بالانىڭ باسىن تىگىپ، زاقىمدالعان بولىكتەرىن بىرىكتىرەدى. وسىلايشا، 2 ساعاتقا جۋىق وتا جاسايدى.

م و دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىر بالانىڭ جاعدايى قالىپتى اۋىر.

اتا-اناسىنىڭ ايتۋىنشا، بالا 2-قاباتتان قۇلاپ كەتكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار