قاراعاندىلىق جاس دومبىراشىلار چەحيادان باس جۇلدەمەن ورالدى

None
None
قاراعاندى. قازاقپارات - قاراعاندى وبلىسى ساران قالاسىنىڭ بالالار ونەر مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى چەحيادا وتكەن «پراجسكيە شەديەۆرى» حالىقارالىق كوپ جانرلى بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى اتاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

چەحيادا وتكەن بايقاۋعا بىرنەشە ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ءدۇبىرلى دودادا ساران قالاسىنىڭ بالالار ونەر مەكتەبىنىڭ قازاق حالىق اسپاپتار ءبولىمىنىڭ «ءۇمىت» دومبىراشىلار ءانسامبلى گران-پريدى يلەندى. جاس شىعارماشىلىق ۇجىم قازاق حالقىنىڭ «كەلىنشەك» كۇيى مەن سۇگىردىڭ «بەس جورعا» شىعارماسىن ورىندادى.

ҚараÒ

«ءۇمىت» دومبىراشىلار ءانسامبلىنىڭ قۇرامىندا 9-12 جاس ارالىعىنداعى سەگىز قاتىسۋشى بار. بۇل جەڭىس ءانسامبلدىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارىنىڭ قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى»، - دەيدى ساران قالاسىنىڭ بالالار ونەر مەكتەبى ديرەكتورى تاربيە جۇمىسى جونىندەگى ورىنباسارى سۆەتلانا سالوۆا.


ҚараÒ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram