كالەتايەۆ، يسەكەشەۆ، ءابىلقاسىموۆا - اپتا ىشىندە ەستە قالعان تىڭ تاعايىنداۋلار

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ءوتىپ بارا جاتقان اپتا ەل ءۇشىن ماڭىزدى ءبىرشاما تاعايىنداۋلارمەن ەستە قالارى انىق. وسى رەتتە قازاقپارات اپتا ىشىندە وسى جانە وزگە دە تاعايىنداۋلاردى وقىرمان نازارىنا ۇسىنادى.

اپتا باسىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن دارحان كالەتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

دارحان امان ۇلى 1972 -جىلى 10 -قازاندا تۋعان، ءبىلىمى جوعارى. شىعىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، ۇلتتىق جوعارى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەكتەبىن بىتىرگەن. ماماندىعى بويىنشا تاريحشى- وقىتۋشى، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ مەنەدجەرى. ساياسات تانۋ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى. «قۇرمەت»، «پاراسات» وردەندەرىمەن جانە مەرەكەلىك مەدالدارمەن ماراپاتتالعان.

پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، «نۇر وتان» حالىقتىق- دەموكراتيالىق پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى» ا ق- نىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى بولىپ قىزمەتتەرىن اتقارعان. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى بولعان. 2018 -جىلى 4 -ساۋىرىنەن 2019 -جىلدىڭ اقپانىنا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى قىزمەتىن اتقاردى. سوڭعى تاعايىندالۋعا شەيىن ق ر پرەمەر- مينيستر كەڭسەسىنىڭ باسشىسى بولدى.

وسى اپتادا سونىمەن بىرگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن كەڭسەنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ باسشىلارى تاعايىندالدى.

اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن حابارلاعانداي:

«ايدوس ىدىرىس ۇلى ۇكىباي - ەلباسى - ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى؛

ارسلان مومىش ۇلى داندىبايەۆ - ەلباسى - ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى پروتوكولىنىڭ باسشىسى؛

نۇرلان مۇحتاربەك ۇلى ىبىرايىم - ەلباسى - ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛

نۇرلان جامبىلحان ۇلى قايمولدايەۆ - ەلباسى - ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى قۇجاتتاما، قارجى جانە كادرمەن قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛

اسقار ماۋلەن ۇلى مولداعارينوۆ - ەلباسى - ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى كەڭسە باسشىسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛

ەلدار سەرىك ۇلى توماشوۆ - ەلباسى - ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى حاتشىلىق مەڭگەرۋشىسى بولدى.

ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن اسەت ورەنتاي ۇلى يسەكەشيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى بولدى.

اسەت يسەكەشەۆ 1971 -جىلدىڭ 17 -تامىزىندا تۋعان. 1994 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ-دىڭ زاڭ فاكۋلتەتىن بىتىرگەن. 1998 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى جانىنداعى جوعارى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەكتەبىن اياقتادى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى

ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىندە، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ مينيسترلىگىندە جۇمىس ىستەدى.

2012 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار ءمينيسترى. 2014 -جىلدىڭ 6 -تامىزىنان باستاپ ينۆەستيتسيالار جانە دامۋ ءمينيسترى. 2016 -جىلعى 21 -ماۋسىمنان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ № 288 -جارلىعىمەن استانا قالاسىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى.

ال ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىنە عالىمجان قويشىبايەۆ تاعايىندالدى.

عالىمجان تەلمان ۇلى 1968 -جىلى 12 -ساۋىردە  قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءبىلىم جوعارعى، م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتەتى (1991ج)، فيلوسوفيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (1994ج.).

«قۇرمەت» وردەنى، «قۇرمەت كرەسى» لاتۆيا رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك وردەنى، فينليانديانىڭ ارىستان وردەنى (1-سىنىپتاعى كوماندير)، «قۇرمەت» وردەنى، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 20 جىل»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 25 جىل»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ديپلوماتيالىق قىزمەتىنە 25 جىل»، «استانا 20 جىل»، مەرەيتويلىق مەدالدارمەن ماراپاتتالعان.

ءوتىپ بارا جاتقان اپتادا سونداي-اق اقمولا وبلىسىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنا جاڭا باسشى كەلدى. ەرلان قۇرمان ۇلى مۇراتوۆ اقمولا وبلىسىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

ەرلان كۇرمان ۇلى 1985 -جىلدىڭ 3 -قازانىندا اقمولا وبلىسىنىڭ شۋچە قالاسىندا تۋعان. ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن قارجى باكالاۆرى (2008) جانە قۇقىق باكالاۆرى (2012) بويىنشا ءتامامداعان. ەڭبەك جولىن 2009 -جىلى بۋراباي اۋدانى بۋراباي كەنتى اكىمىنىڭ اپپاراتىنان باستاعان. 2012-2015 -جىلدارى بۋراباي كەنتىنىڭ اكىمى لاۋازىمىندا بولدى.

اۋىس-ءتۇيىس پاۆلودار وبلىسىندا دا بولدى. پاۆلودار وبلىستىق يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق باسقارماسىنىڭ جاڭا باسشىسى بولىپ عانيبەت اۋباكىروۆ كەلدى.

عانيبەت اۋباكىروۆ 1982 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ەكى جوعارى ءبىلىمى بار. 2003 -جىلى قاراعاندى قارجى ينستيتۋتىن «ەكونوميست-قارجىگەر»، 2011 -جىلى قاراعاندى «بولاشاق» ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا اياقتادى. ەڭبەك جولىن ق ر يندۋستريا جانە ساۋدا مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتى مەملەكەتتىك اكتيۆتەر مونيتورينگى جانە ىشكى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ ساراپشىسى بولىپ باستادى. 2014 -جىلعى ناۋرىز بەن 2016 -جىلعى قىركۇيەك ارالىعىندا - ق ر يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتى ونەركاسىپ ساياساتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى؛ ق ر ينۆەستيتسيالار جانە دامۋ مينيسترلىگى يندۋستريالىق دامۋ جانە ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك كوميتەتى سالاارالىق ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ قىزمەت ەتتى. 2016 -جىلدان باستاپ 2018 -جىلعا دەيىن وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى كاسىپكەرلىك جانە يندۋستريالىق- يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، باسشىسى، تۇركىستان وبلىسى كاسىپكەرلىك جانە يندۋستريالىق- يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.

سونداي-اق، تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جولدىمۇرات ەرمۇحان ۇلى امانبايەۆ تاعايىندالدى.

جولدىمۇرات ەرمۇحان ۇلى 1957 -جىلى 4 -قازاندا اقتوبە وبلىسىندا تۋعان. ەڭبەك جولىن 1974 -جىلى اقتوبە وبلىسىندا ۋركاچيەۆ سوۆحوزىنىڭ №1 -فەرماسىندا جۇمىسشى بولىپ باستاعان.

استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى استانا قالالىق ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترى ورىنباسارىنىڭ كەڭەسشىسى، «قازاگرو» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» اق باسقارۋشى ديرەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اكىمشىلىك قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، «قازاگروماركەتينگ» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى بولىپ قىزمەت جاساعان.

2018 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنان بۇگىنگى كۇنگە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى كادر جانە اكىمشىلىك قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى لاۋازىمىندا قىزمەت اتقارىپ كەلدى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ەرجان جۇمات ۇلى جىلقىبايەۆ ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

ە. جىلقىبايەۆ 1982 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى تولەبي اۋدانىنىڭ لەنگىر قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. وڭتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن، س. امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. ەڭبەك جولىن 2003 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكا دەپارتامەنتىنىڭ باس مامانى بولىپ باستاعان. 2006 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ باس ساراپشىسى بولىپ تاعايىندالعان.

2015-2016 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ۇيىمداستىرۋ- ايماقتىق جۇمىس ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى. 2016 -جىلدىڭ مامىر ايىنان باستاپ قازىرگى تاڭعا دەيىن الماتى قالاسى مەدەۋ اۋدانىنىڭ اكىمى لاۋازىمىن اتقارعان.

ال مارات سىزدىقوۆ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

«مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن مارات زەنيكەن ۇلى سىزدىقوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى» ، - دەلىنگەن اقوردانىڭ رەسمي سايتىندا.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن قامالجان تالعات ۇلى نادىروۆ ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە- ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

ق. نادىروۆ 1983 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. س. اسفەندياروۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىن، تۇران ۋنيۆەرسيتەتىن، قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جوعارى مەكتەبىن ءتامامداعان. ءارتۇرلى جىلدارى Duke University, «The Fuqua School of Business» (ا ق ش)، «Parkway Collegە» (سينگاپۋر)، «Florence Nightingalە» كلينيكالار توبى (تۇركيا)، «Oxford «Social Health Insurance system» (گەرمانيا) وقۋدان وتكەن.

2018 -جىلعى ناۋرىزدان باستاپ قازىرگى تاڭعا دەيىن استانا قالاسىنىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىن اتقارعان.

ءوتىپ بارا جاتقان اپتادا پارلامەنت سەناتىنىڭ جالپى وتىرىسىندا حالىقارالىق قاتىناستار، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سايلاندى.

«بۇل كوميتەتتىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا مۇحتار ابرار ۇلى قۇل-مۇحاممەدتىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنامىن. م. ابرار ۇلى بەلگىلى قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى. «نۇر وتان» پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، مەملەكەتتىك حاتشى، مينيستر، وبلىس اكىمى بولىپ اسا جاۋاپتى لاۋازىمداردى ابىرويمەن اتقاردى. ءبىلىمدى، بىلىكتى جانە تاجىريبەلى دەپۋتات»، - دەدى سەنات سپيكەرى داريعا نازاربايەۆا.

سەناتورلار حالىقارالىق قاتىناستار، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە مۇحتار قۇل-مۇحاممەدتى سايلاۋ تۋرالى شەشىمدى ءبىراۋىزدان قولدادى.

سونداي-اق، ءادىل تۇرسىنوۆ ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ كەڭەسشىسى، ەلباسى كەڭسەسىنىڭ اقپاراتتىق- تالدامالىق قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ 2019 -جىلدىڭ 28 -ناۋرىزىنداعى شەشىمى اقوردانىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.

«ءادىل قاپان ۇلى تۇرسىنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسىنىڭ كەڭەسشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى كەڭسەسىنىڭ اقپاراتتىق- تالدامالىق قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالسىن»، - دەلىنگەن وندا.

سونىمەن بىرگە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن بەرىك نوعاي ۇلى اسىلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

اسىلوۆ بەرىك نوعاي ۇلى 1964 -جىلعى 28 -اقپاندا جامبىل وبلىسىنىڭ بىرلىك اۋىلىندا تۋعان. 1991 -جىلى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «زاڭگەر» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن. ءار جىلدارى الماتىداعى الاتاۋ اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ اعا تەرگەۋشىسى، باس پروكۋراتۋرانىڭ ەرەكشە ماڭىزدى ىستەر جونىندەگى اعا تەرگەۋشىسى، الماتى اۆياتسيالىق كولىك پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى، شىمكەنت قالاسىنىڭ پروكۋرورى، وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، اقتوبە وبلىسىنىڭ پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقارعان.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمدەرىمەن سونداي-اق: ەسجان امانتاي ۇلى ءبىرتانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە؛ ءمادينا ەراسىل قىزى ءابىلقاسىموۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە؛ نۇرلان شاديبەك ۇلى الدابەرگەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ جاۋاپتى حاتشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ باسشىسى بولات باقاۋوۆ اكىمدىكتە وتكەن كەڭەس بارىسىندا ءوزىنىڭ جاڭا ورىنباسارىن ارىستان قابىكەنوۆتى تانىستىردى.

«مەن ءوزىمنىڭ ورىنباسارلارىمنىڭ اراسىنداعى مىندەتتەردى قايتا قاراپ شىقتىم. اگروونەركاسىپ، سونىڭ ىشىندە ورمان، اڭشىلىق جانە بالىق شارۋاشىلىعى، ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ، سونداي-اق «پاۆلودار» ا ك ك دامۋى، اۋىلدىق ايماقتاردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە سۋ تارتۋ، اۋىلدىق ايماقتار مەن تىرەك ەلدى مەكەندەردىڭ دامۋى ماسەلەلەرىمەن قايرات نۇكەنوۆ اينالىساتىن بولادى. ونەركاسىپتى قولداۋ جانە دامىتۋ، ەڭبەك زاڭناماسىن ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى وبلىس اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ۇلان جازىلبەككە كوشەدى»، - دەدى ءوڭىر باسشىسى.

ءوتىپ بارا جاتقان اپتادا مەرەكە پىشەمبايەۆ ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ جاۋاپتى حاتشىسى بولدى.

مەرەكە قۇدايبەرگەن ۇلى پىشەمبايەۆ 1962 -جىلى پاۆلودار وبلىسى ماي اۋدانىندا تۋعان. وسكەمەن جول- قۇرىلىس ينستيتۋتىن (1985)، ەۋرازيالىق نارىق ينستيتۋتىن (1997)، رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك قىزمەت اكادەمياسىن (2005) بىتىرگەن. تەحنيكا عىلىمىنىڭ كانديداتى. ەڭبەك ءوتىلى: پاۆلودار وبلىستىق اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ ماي اۋداندىق اۆتوجولى، اعا جول شەبەرى (1985-1988)؛ م پ «داۋرەن» ديرەكتورى (1991-1993)؛ «انسات پاۆلودار» ا ق زاۋىتىنىڭ ديرەكتورى (1993-1996)؛ «پاۆلودار جولدارى» ج پ ۋ -65 باستىعى (1996-1997)؛ ق ر كولىك جانە كوممۋنيكاتسيا مينيسترلىگى اۆتوموبيل جولدارى دەپارتامەنتىنىڭ ءبولىم باستىعى، اۆتوموبيل جولدارى دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (1997-2000)؛ سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق مەملەكەتتىك اۆتوموبيل جولدارى مەكەمەسىنىڭ ديرەكتورى، اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتىنىڭ سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق باسقارماسىنىڭ باستىعى؛ «قازاقاۆتوجول» ر م ك باس ديرەكتورى (03.2002-10.2013) ؛ ق ر كولىك جانە كوممۋنيكاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى (10.2013-13.08.2014) .

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram