قازاقستان مەن قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر باسشىلارىنىڭ اقپاراتىن ب ا ق وكىلدەرى بۇرمالاماي تاراتۋ كەرەك - ق ر س ءى م

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىن اقپاراتتاردى بۇرمالاماي، ناقتى بەرۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

مينيسترلىك مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، بۇعان بۇگىنگى تاڭدا قالىپتاسقان جاعداي سەبەپ بولىپ وتىر.

ناقتىراق ايتقاندا، قازىرگى تاڭدا كەيبىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى تاراپىنان قازاقستان مەن قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر ۆەدومستۆولارى باسشىلارىنىڭ قورىتىندىلارىن بۇرمالاپ بەرۋ جاعدايلارى بايقالىپ وتىر.

وسىعان بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قالىپتاسقان جاعدايعا تۇسىنىك بەرۋ قاجەت دەگەن شەشىمگە كەلگەن.

بىرىنشىدەن، قازاقستان تەرروريزم، ەكسترەميزم جانە سەپاراتيزم سياقتى زۇلىمدىقتارمەن كۇرەستە قاشاندا قىتايدى قولداپ كەلدى. بۇل تۋرالى ەكىجاقتى قۇجاتتاردا ناقتى ايتىلدى. بۇل ماسەلە سونىمەن قاتار قازاقستان مەن قىتايدىڭ 2018 -جىلدىڭ 1 -ماۋسىمىنداعى بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە دە كورىنىس تاپتى. بۇل تۋرالى بەيبىت اتامقۇلوۆتىڭ رەسمي ساپارى بارىسىندا وتكەن قازاقستان-قىتاي كەلىسسوزدەرى بارىسىندا دا ءسوز بولدى. وسى ماسەلە تۋراسىندا قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى دە مالىمدەمە جاسادى.

ەكىنشىدەن، قىتاي اۋماعىندا تۇراتىن ەتنيكالىق قازاقتارعا كەلەتىن بولساق، قازاقستان ولاردى ەكىجاقتى دوستىق قاتىناستاردىڭ ماڭىزدى فاكتورى رەتىندە قاراستىرادى. قازاقستان مەن قىتاي تاراپىنىڭ بۇل ماسەلەگە كەلگەندەگى كوزقاراسى دا ءبىر. بەيجىڭدە بولعان كەزدەسۋدە قالىپتاسقان ماسەلەلەردى ەكى تاراپ تا شەشۋگە ۇمتىلاتىنى ايتىلدى. بۇل ماسەلە ەكى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر ۆەدومستۆولارىنىڭ جۇمىس بابىندا قوزعالىپ وتىرادى. سونداي-اق كونسۋلدىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن جانداندىرۋ تۋرالى ماسەلە قويىلعان. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار الداعى ۋاقىتتات جالعاسا بەرەدى.

قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ب ا ق وكىلدەرىن اقپاراتتاردى ءار جەرىنەن جۇلمالاماي، ماعىناسىن بۇرمالاماي، ناقتى بەرۋگە شاقىرادى. بۇل اسىرەسە قالىڭ كوپشىلىكتىڭ ەرەكشە نازارىندا تۇرعان ماسەلەلەرگە قاتىستى.

قازاقستان مەن قىتاي ەكى ەلدىڭ حالىقتارى اراسىنداعى دوستىق پەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتا بەرەدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار