بانگلادەش تۇرعىنى ءبىر ايدا ەكى رەت بوساندى

None
None
 نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بانگلادەش تۇرعىنى دۇنيەگە ۇل اكەلگەننەن كەيىن 26 كۇننەن سوڭ ەكىنشىسىن تۋدى، - دەپ حابارلايدى Asia One پورتالى.

20 جاستاعى اريفا سۋلتانانىڭ تۇڭعىشى اقپاننىڭ سوڭىندا دۇنيەگە كەلگەن. اريفا قينالماي بوسانعان. ءبىراق دارىگەرلەر ايەلدە سيرەك كەزدەسەتىن اۋىتقۋشىلىققا بايلانىستى ەكىنشى جاتىر بار ەكەنىن بايقاماعان. ەكىنشى جاتىردا تاعى ەكى نارەستە ءوسىپ جاتقان. ءبىر ايدان سوڭ سۋلتانانىڭ تاعى دا سۋى كەتكەن. دارىگەرلەر وعان كەسار تىلىگىن جاساپ، ەگىزدەردى الىپ شىقتى. قىز بەن ۇل بالانىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram