داۋرەن ابايەۆ ەلوردا اتاۋىنىڭ وزگەرۋى توڭىرەگىندەگى تالاسقا پىكىر ءبىلدىردى

None
None
استانا. قازاقپارات - اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ەلوردا اتاۋىنىڭ وزگەرۋ توڭىرەگىندەگى پىكىرتالاسقا قاتىستى ءوز ويىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءيا، اتاۋدى وزگەرتۋگە قاتىستى ايتارلىقتاي پىكىرتالاس بولعاندىعىن مويىنداۋ قاجەت جانە ءبىز بەلگىلى ءبىر تەرىس پىكىرلەردى دە كورىپ وتىرمىز. بۇل پروتسەستەردىڭ بارلىعىنا بەلگىلى ءبىر ۋاقىت قاجەت. ۋاقىت ءوتسىن، سودان كەيىن مۇنىڭ بارلىعىنىڭ تولىق بەينەسىن كورەتىن بولامىز»، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، كەزىندە اقمولا اتاۋىن استانا دەپ وزگەرتۋگە قاتىستى دا سىن-پىكىرلەر بولعان.

«ەگەر ەستەرىڭىزدە بولسا، اقمولا استانا دەپ وزگەرگەن كەزدە «ەندى ءبىزدىڭ استانامىز - استانا» دەگەن سياقتى اڭگىمە بولدى. ۋاقىت وتە كەلە بارلىعىمىز دا «استانا» برەندىن جاقسى كورىپ كەتتىك. ۋاقىت بەرىڭىزدەر، ودان كەيىن كورەمىز»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram