قالامقاستاعى اپات: جەدەل شتاب قۇرىلدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قالامقاس مۇناي كەن ورنىندا ۇڭعىمادان شىققان گازدىڭ جانۋىنا بايلانىستى جەدەل شتاب قۇرىلدى. بۇل جايىندا ق ر ءى ءى م توتەنشە جاعدايلار كوميتەتىنىڭ رەسمي وكىلى نۇرسۇلتان نۇراحمەت ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«توتەنشە جاعداي ورنىندا ماڭعىستاۋ وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ق. بازاربايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن جەدەل شتاب قۇرىلدى. ءورتتى سوندىرۋگە ماڭعىستاۋ وبلىستىق ت ج د جەكە قۇرامىنىڭ 25 مامانى مەن 7 ءورت ءسوندىرۋ تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلعان»، - دەدى ن. نۇراحمەت.

بۇعان دەيىن «ماڭعىستاۋ مۇنايگاز» ا ق- تىڭ «قالامقاس» مۇناي كەن ورنىنداعى ۇڭعىمالاردىڭ بىرىنەن شىققان گاز جانىپ، بيىكتىگى 10 مەترگە دەيىن جەتەتىن جالىن اتقىلاپ تۇرعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

 ايتا كەتەيىك، «قالامقاس» مۇناي- گاز كەن ورنىندا «شي بۋ» ينجەنەرلىك بۇرعىلاۋ كومپانياسى» ج ش س جوبالىق تەرەڭدىگى 903 مەترلىك №8237 ۇڭعىماسىن بۇرعىلاۋ بارىسىندا گاز- سۋ قوسپاسى اتقىلاپ، توتەنشە جاعداي ورىن العان ەدى.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار