دارحان كالەتايەۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن دارحان كالەتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

دارحان امان ۇلى 1972 -جىلى 10 - قازاندا تۋعان، ءبىلىمى جوعارى. شىعىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، ۇلتتىق جوعارى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەكتەبىن بىتىرگەن.

ماماندىعى بويىنشا تاريحشى- وقىتۋشى، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ مەنەدجەرى. ساياسات تانۋ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى. «قۇرمەت»، «پاراسات» وردەندەرىمەن جانە مەرەكەلىك مەدالدارمەن ماراپاتتالعان.

پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، «نۇر وتان» حالىقتىق- دەموكراتيالىق پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال- اۋقات قورى» ا ق- نىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى بولىپ قىزمەتتەرىن اتقارعان.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى بولعان.

 2018 -جىلى 4 - ساۋىرىنەن 2019 -جىلدىڭ اقپانىنا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى قىزمەتىن اتقاردى.

سوڭعى تاعايىندالۋعا دەيىن ق ر پرەمەر- مينيستر كەڭسەسىنىڭ باسشىسى بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار