ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى تاعايىندالدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مۇرات نۇرتىلەۋوۆ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«مۇرات ءابۋعالي ۇلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ فينليانديا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەستونيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋدان بوساتىلدى»، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

 ول 1976 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ق ر س ءى م ازيا جانە افريكا دەپارتامەنتىنىڭ ەكىنشى حاتشىسى، ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى، ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاتشىلىعىنىڭ جەتەكشىسى، ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، باسشىسى، ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى، ازيا جانەافريكا دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، ق ر جەنيەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسى) تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ كەڭەسشى- ۋاكىلى، ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان.

2016 -جىلدان جاڭا تاعايىنداۋعا دەيىن قازاقستاننىڭ فينلياندياداعى ەلشىسى بولعان.

سوڭعى جاڭالىقتار