بەكبولات تىلەۋحان: نازاربايەۆتىڭ ەسىمىن ۇلىقتاۋ - تاۋەلسىزدىكتىڭ قادىرىن ءبىلۋ

None
None
استانا. قازاقپارات - ق ر پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى بەكبولات تىلەۋحان ەلوردا اتاۋىن وزگەرتۋ باستاماسىنا پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ارينە، دۇرىس شەشىم دەپ بىلەمىن. قازىرگى كەزدە ءتۇرلى پىكىر ايتىلۋدا. جالپى، قازاقستاندا تاريحي ءادىل شەشىم جاسالدى جانە وسىلاي بولۋى كەرەك دەپ ويلايمىن. ويكەنى، تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ جولى نۇرسۇلتان ءابىش ۇلىنىڭ ەسىمىمەن تىعىز بايلانىستى. ءتيىستى قابىلدانعان شەشىمگە توقتالساق، مۇنداي جاعداي الەمدىك تاجىريبەدە بار»، - دەدى دەپۋتات ەلورداداعى ناۋرىز مەرەكەسىن تويلاۋ شاراسىندا.

وسى ورايدا ب. تىلەۋحان ا ق ش نەگىزىن سالعان دجوردج ۆاشينگتون ەسىمىنە كەزىندە لايىقتى باعا بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.

«سوندىقتان نازاربايەۆتىڭ ەسىمىن ۇلىقتاۋ - ول تاۋەلسىزدىكتىڭ قادىرىن ءبىلۋ دەگەن ءسوز. بۇل تۇرعىدا مەن وسىنداي پىكىردى ۇستانىپ تۇرمىن»، - دەدى دەپۋتات.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارۋعا كىرىسكەن قاسىم- جومارت توقايەۆ استانا قالاسىنىڭ اتاۋىن نۇرسۇلتان دەپ وزگەرتۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساعان بولاتىن.

پارلامەنت استانانىڭ اتاۋىن نۇرسۇلتان دەپ وزگەرتۋ تۋرالى قۇجاتتى قابىلدادى.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram