وڭىرلەردە ۇلى قايراتكەرلەردىڭ كوشەلەرى وزگەرتىلمەۋى ءتيىس - داۋرەن ابايەۆ

None
None
استانا. قازاقپارات -  ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ «اشىق ديالوگ» باعدارلاماسىندا وڭىرلەردەگى كوشە اتاۋلارىنىڭ وزگەرۋى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى ، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«وڭىرلەردىڭ كوپشىلىگى ورتالىق كوشەلەرىنە ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتىنىڭ اتىن بەردى. ءبىراق بۇگىن رەسپۋبليكالىق ونوماستيكالىق كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. وندا اتىراۋ، اقتوبە، قوستاناي، تاراز قالالارى بويىنشا وزگە كوشەلەر مەن نىسانداردى قاراۋ ۇسىنىلدى. مۇنى جارىسقا اينالدىرماۋىمىز كەرەك. اباي، تولە بي، ءابىلقايىر حان جانە حالقىمىزدىڭ وزگە دە ۇلى قايراتكەرلەرىنىڭ كوشەلەرى مادەني- تاريحي تۇرعىدا اسا قۇندى. سوندىقتان، كوميسسيا وسىنداي شەشىم قابىلدادى»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسپۋبليكالىق ونوماستيكالىق كوميسسيا اتىراۋ، اقتوبە، قوستاناي، جامبىل وبلىستارىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىقتارىنداعى اتاۋىن وزگەرتۋگە ۇسىنىلعان كوشەلەردى وزگە وبەكتىلەر مەن كوشەلەردى انىقتاي وتىرىپ، قايتا قاراۋدى ۇسىنعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

اۆتور: ايجان سەرىكجان قىزى

سوڭعى جاڭالىقتار