رەجەپ ەردوعان نۇرسۇلتان نازاربايەۆتى ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتادى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

 اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تۇركيا پرەزيدەنتى تاۋەلسىز قازاقستاندى قالىپتاستىرۋ مەن دامىتۋ ىسىندەگى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ تاريحي رولىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.

رەجەپ ەردوعان باۋىرلاس تۇركيا حالقى قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىن تۇركى الەمىنىڭ ۇلى پەرزەنتى ءارى دۇنيەجۇزىلىك دەڭگەيدەگى ساياساتكەر رەتىندە جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ ەردوعان نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا زور دەنساۋلىق پەن تولاعاي تابىس تىلەدى.

ەكى ەل كوشباسشىلارى ءبىر- ءبىرىن ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتادى.

تەلەفون ارقىلى سويلەسۋگە تۇركيا جاعى باستاماشى بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار