اتىراۋدا نازاربايەۆ داڭعىلى مەن ساتپايەۆ اتىنداعى جاڭا ىقشاماۋدان بولادى

None
None
اتىراۋ. قازاقپارات - قانىش ساتپايەۆ اتىنداعى ورتالىق داڭعىل بۇدان بىلاي نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ ەسىمىن يەلەنەدى.

ال اكادەميك ق. ساتپايەۆتىڭ ەسىمى 25 مىڭ پاتەردەن تۇراتىن جاڭا ىقشاماۋدانعا بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى اتىراۋ وبلىستىق وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى.

بۇگىن اتىراۋ قالالىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتتارى وبلىس ورتالىعىنداعى باستى داڭعىلدىڭ اتاۋىن اۋىستىرۋ باستاماسىن ماقۇلدادى. حالىق قالاۋلىلارى بۇل باستاما تۇڭعىش پرەزيدەنت - ۇلت كوشباسشىسى نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتىڭ قول جەتكىزگەن تابىستارىن بولاشاق ۇرپاقتىڭ جادىندا ساقتايتىن تاريحي قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.


Атырауда Назарбаев даңÒ

ايتا كەتۋ كەرەك، ق. ساتپايەۆتىڭ اتىنا اتىراۋ قالاسى تالعايراڭ اۋىلى اۋماعىندا بوي كوتەرەتىن جاڭا ىقشاماۋدان بەرىلەدى. قازىر 1400 گ ا اۋماققا 25 مىڭ پاتەردەن تۇراتىن 430 كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق، مۇندا الەۋمەتتىك نىساندار - مەكتەپتەر، اۋرۋحانالار، بالاباقشالار، مەشىتتەر، كونسەرت زالدارى، ساياباقتار پەن يپپودرومدار جانە تاعى باسقا نىساندار سالىنادى.

Атырауда Назарбаев даңÒ

بيىل وسى جوبا اياسىندا 1800 پاتەرلىك 24 كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ قۇرىلىسى باستالادى دەگەن جوسپار بار.

سوڭعى جاڭالىقتار