نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قىتايدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسىمەن كەزدەستى

None
None
استانا. قازاقپارات - نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى جاڭ شياۋمەن كەزدەستى.

بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ قازاقپارات حابارلايدى.

كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناستاردى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

قىتاي ديپلوماتى جاڭ شياۋ نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ بيىلعى ساۋىردە بەيجىڭ قالاسىندا وتەتىن «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» اتتى Ⅱ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا شاقىرۋىن جەتكىزدى.

سوڭعى جاڭالىقتار