الداعى ءۇش كۇندە قازاقستاندا قار جاۋادى

None
None
استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ر م ك 2018-جىلدىڭ 18-20- قازان كۇندەرىنە اۋا-رايى بولجامىن تاراتتى، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات».

«سۋىق اركتيكالىق اۋا ماسساسىنىڭ كەلۋى كۇننىڭ سۋىتۋىنا سەبەپ بولادى. جاۋىن-شاشىن، اسىرەسە قازاقستاننىڭ بارلىق دەرلىك اۋماعىندا قار جاۋادى. الداعى ءۇش تاۋلىكتە اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋى كۇتىلمەيدى. بۇرىنعىداي كوپتەگەن وبلىستاردا جاۋىن-شاشىن، اسىرەسە قار، كوكتايعاق، تۇمان تۇسەدى جانە اۋا تەمپەراتۋراسى وسى كەزەڭگە ءتان قالىپتى تەمپەراتۋرادان 3.. .5°س تومەن بولادى. تەك رەسپۋبليكانىڭ باتىس وبلىستارى كوتەرىڭكى اتموسفەرالىق قىسىم اياسىندا بولادى، سوندىقتان مۇندا جاۋىن-شاشىنسىز جانە جىلى اۋا رايى كۇتىلەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز پليۋس 12.. .20°س دەيىن جىلىنادى»، - دەلىنگەن سينوپتيكتەردىڭ حابارلاماسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram