ەۋرووداق حالقىنىڭ تورتتەن ءبىرى كەدەيلىكتىڭ از- اق الدىندا تۇر

None
None
بريۋسسەل. قازاقپارات - ەۋروپا وداعىنا مۇشە ەلدەر تۇرعىندارىنىڭ شامامەن تورتتەن ءبىرى نەمەسە 112,9 ميلليون ادام كەدەيلىكتىڭ از- اق الدىندا تۇر. سەيسەنبى كۇنى ەۋرووداقتىڭ «ەۋروستات» ستاتيستيكالىق قىزمەتى وسىنداي مالىمەت تاراتتى،

 دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا- نىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

ءمالىم ەتىلگەندەي، 2017 -جىلى ەۋرووداق قۇرامىنداعى ءۇش ەل حالقىنىڭ ۇشتەن بىرىنە كەدەيلەنۋ قاۋپى ءتونىپ تۇرعان. ولار: بولگاريا (%38,9)، رۋمىنيا (%35,7) جانە گرەكيا (%34,8). ال حالقىنىڭ ءال- اۋقاتى جاقسىراق ەلدەردىڭ ىشىندە چەحيا كوش باستاعان. ونىڭ جالپى حالقىنىڭ % 12,2 عانا كەدەيلەنۋ قاۋپى بار. كەيىنگى ورىندارعا فينليانديا (%15,7)، سلوۆاكيا (%16,3) جانە نيدەرلاندى (17 پايىز) ورنالاستىرىلعان.

2008-2017 -جىلدار ارالىعىندا ەۋروپا وداعىنىڭ ونداعان ەلىندە كەدەيلىك نەمەسە الەۋمەتتىك وقشاۋلانۋ قاتەرى تونگەن تۇرعىنداردىڭ ۇلەس مولشەرى ارتا تۇسكەن.

حالقىنىڭ باسىم دەنى كەدەيلىكتە تۇراتىن ەلدەردىڭ كوشىندە گرەكيا (2008 -جىلى % 28,1 بولسا، 2017 -جىلى % 34,8 جەتكەن) تۇر. كەيىنگى ورىنداردا يتاليا (%25,5- دان % 28,9- عا دەيىن)، يسپانيا (23,8- دان 26,6- عا دەيىن)، نيدەرلاندى (14,9- دان 17- عا دەيىن)، كيپر (23,3- دان 25,2- عا دەيىن) جانە ەستونيا (21,8- دان 23,4- عا دەيىن) كەلەدى.

مۇنداي ساناتتاعى ادامداردىڭ سانى اناعۇرلىم ازايعان ەلدەر دە اتاپ ءوتىلدى. ولار: پولشا (2008 -جىلى % 30,5 بولسا، 2017 -جىلى % 19,5 ازايعان)، رۋمىنيا (44,2- دان 35,7- عا دەيىن)، لاتۆيا (34,2- دان 28,2- عا دەيىن) جانە بولگاريا (44,8- دان 38,9- عا دەيىن).

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram