ۇ ب ت- عا وزگەرىس: مەكتەپ تۇلەكتەرى جارتى جىل بۇرىن وقۋعا تۇسە الادى

None
None
استانا. قازاقپارات - ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى ەرلان ساعاديەۆ ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋگە قاتىستى وزگەرىستەردى جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بىرىنشىدەن، كەلەسى جىلدان باستاپ ۇ ب ت جىل ىشىندە قاڭتار ايىندا باستالىپ، بىرنەشە رەت وتكىزىلەدى. ەكىنشىدەن، قاڭتاردان باستاپ مەكتەپ تۇلەكتەرى ءۇشىن اقىلى نەگىزدە وقۋدا شارتتى تۇردە تۇسۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى. ۇشىنشىدەن، جوعارى وقۋ ورىندارىندا شەتەل ازاماتتارىنىڭ وقۋ جىلى كەزىندە وقۋعا قابىلداۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. تورتىنشىدەن، شەتەل ازاماتتارى، سونىڭ ىشىندە قازاق دياسپوراسى ءۇشىن ستيپەنديالىق باعدارلامالار ەنگىزىلەدى. بەسىنشىدەن، ماگيستراتۋراعا قابىلداۋدىڭ جاڭا مودەلى ەنگىزىلۋدە. ونىڭ نەگىزى باكالاۆرياتقا قابىلداۋ مودەلىنە ۇقساس. سونداي- اق ماگيستراتۋرادا گرانتتار ستۋدەنتتەرگە بەرىلەدى جانە جوعارى وقۋ ورىندارىن تاڭداۋ مۇمكىندىگى بولادى»، - دەدى ە. ساعاديەۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ مەن كەشەندى تەست قاتار وتكىزىلەتىندىگى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.

اۆتور: ارمان اسقاروۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram