قازاقستاندا التىن ءوندىرىسى ارتتى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا 2018-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەگىندە وڭدەلمەگەن جانە جارتىلاي وڭدەلگەن نەمەسە ۇنتاق تۇرىندەگى التىن ءوندىرىسى 71361 كەلىنى قۇرادى.

بۇل 2017-جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %12,9 كوپ، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ ستاتيستيكا كوميتەتىنە سىلتەمە جاساپ.

اتالعان كەزەڭدە وڭدەلمەگەن جانە جارتىلاي وڭدەلگەن نەمەسە ۇنتاق تۇرىندەگى كۇمىستى ءوندىرۋ كولەمى بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا %10,4 ازايىپ، 711280 كەلىنى قۇرادى.

سوڭعى جاڭالىقتار