ەڭبەك مينيسترلىگىندە ۇلتتىق رەسۋرستىق ورتالىقتىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى

None
None
استانا. قازاقپارات - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىندە ادام رەسۋرستارىن دامىتۋ، سونداي- اق قازاقستاندىق الەۋمەتتىك جۇمىس جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا ب ۇ ۇ (يۋنيسەف) بالالار قورىنىڭ قولداۋىمەن قۇرىلعان الەۋمەتتىك جۇمىس بويىنشا ۇلتتىق رەسۋرستىق ورتالىقتىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى، دەپ حابارلاندى ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا. 

كەزدەسۋدى اشقان ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا ارناعان جاڭا جولداۋىندا كورسەتىلگەن تاپسىرمالارىن ەسكەرە وتىرىپ، الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى شەشۋ ەل ساياساتىنىڭ ماڭىزدى باعىتىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

 «قازاقستان حالقىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس، بۇگىنگى كۇنى ءبىزدىڭ ەلىمىزدە الەۋمەتتىك قىزمەتتەردىڭ جاڭا تۇرلەرىن ەنگىزۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى جاڭعىرتۋ ارقىلى ونىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ مىندەتى تۇر. وسىعان بايلانىستى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ مەن كومەك كورسەتۋدىڭ كەشەندى ۇلگىسىن ەنگىزۋ باستالدى، ول الەۋمەتتىك قىزمەتكەرلەردىڭ ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە باسقا دا سالالارداعى جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ تەتىگىن جەتىلدىرۋدى كوزدەيدى، بۇل مۇقتاج ازاماتتارعا «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتەدى»، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.

 الەۋمەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا وسى سالا ماماندارىنىڭ ءبىلىم دەڭگەيى مەن پراكتيكالىق داعدىلارىن ارتتىرۋ ماڭىزدى ماسەلە بولىپ وتىر.

«بۇگىنگى كۇنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىندا 10 مىڭنان استام الەۋمەتتىك جۇمىسشى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى، ولار ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەرگە مۇقتاج 116,8 مىڭ ادامعا قىزمەت كورسەتەدى. بۇل رەتتە، اتالعان ورتالىقتىڭ الدىندا بارلىق دەڭگەيدەگى الەۋمەتتىك جۇمىسكەرلەردى جوعارى، ورتا جانە جوعارى وقۋ ورنىنا دەيىنگى وقۋ ورىندارىندا كاسىپتىك دايارلاۋ ستاندارتتارىن جۇيەلەندىرۋ، سونداي- اق ورتالىق جانە اۋماقتىق دەڭگەيدە الەۋمەتتىك جۇمىسكەرلەردى دايارلاۋ، قايتا دايارلاۋ بويىنشا ۇلكەن مىندەتتەر قويىلعان»، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

سونداي- اق، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى، مەملەكەتتىك ورگان وكىلدەرى، قوعامدىق بىرلەستىك باسشىلارى الەۋمەتتىك جۇمىس بويىنشا ۇلتتىق رەسۋرستىق ورتالىعىنىڭ تۇساۋكەسەرىنە قاتىسىپ، وسى باعىتتاعى جۇمىستاردى جانداندىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى مەن قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار