داريعا نازاربايەۆا جاس جۋرناليستەرگە كەڭەس بەردى

None
None
 استانا. قازاقپارات - بۇگىنگى جۋرناليستەر شەنەۋنىكتەردىڭ «قۇس ءتىلىن» جالپى بۇقاراعا جەتكىزە بىلۋلەرى كەرەك. بۇل تۋرالى بۇگىن «Jas qalam» فورۋمىنىڭ اشىلۋىندا ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى، ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى قورىنىڭ ديرەكتورى داريعا نازاربايەۆا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بۇگىندە جۋرناليستيكانىڭ الدىندا تۇرعان ەڭ باستى سىن- تەگەۋىرىن - مەملەكەت پەن قوعام اراسىندا مودەراتور نەمەسە مەدياتور بولا ءبىلۋ. بۇل بۇگىن عانا ەمەس بارلىق ۋاقىتتا بولدى، ەرتەڭ دە بولا بەرمەك. اسىرا ايتقانىم ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىن، شەنەۋنىكتەردىڭ «قۇس ءتىلىن» كەڭ اۋديتورياعا جەتكىزە ءبىلۋ كەرەك. ەگەر ءسوز قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋ باعدارلاماسى تۋرالى بولسا، وندا ءاربىر ادامعا ول ءۇشىن نەنى بىلدىرەتىندىگىن جەتكىزە ءبىلۋ قاجەت. ال ەگەر ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ باعدارلاماسى توڭىرەگىندە بولسا، وندا ءاربىر اتا- اناعا، ءاربىر مۇعالىمگە ودان قوعامنىڭ نە كۇتەتىندىگىن جانە باعدارلاما نەگە باعدارلانعانىن، اقشانىڭ قايدا باعىتتالاتىندىعىن جانە ونىڭ قالاي جۇمسالاتىندىعىن جەتكىزە ءبىلۋ كەرەك» ، - دەدى سەنات دەپتۋتاتى.

سونىمەن قاتار ول بۇگىندە قازىرگى زامان ادامىنىڭ كۇندەلىكتى ءومىرىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنسىز، جۋرناليستەرسىز ەلەستەتۋ مۇمكىن ەمەستىگىن باسا ايتتى.

 Ð

 «سىزدەر ءاربىر ادام ومىرىنە تاڭ اتقاننان قاس قااريعانعا دەيىن ارالاسىپ، ءوز جۇمىستارىڭىزدى جاسايسىزدار. مۇنى وزدەرىڭىز دە تۇسىنە بەرمەۋلەرىڭىز مۇمكىن. جۋرناليست بولۋ - دەمەك ءوز ۋاقىتىڭنىڭ ار- ۇجدانى بولۋ، كوپ كورىپ، تىڭداۋ، ءبىلۋ، ءتۇسىنۋ، تۇسىندىرە ءبىلۋ جانە قازىرگى زاماننىڭ كۇردەلى قۇبىلىستارىن قاراپايىم تىلمەن، وتە ۇعىنىقتى تۇردە اۋديتورياعا جەتكىزە ءبىلۋ دەگەن ءسوز. بۇل كەز كەلگەننىڭ قولىنان كەلە بەرمەيتىن وتە ۇلكەن مىندەت» ، - دەدى داريعا نازاربايەۆا.

 بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، داريعا نازاربايەۆا قازىرگى تاڭدا جۋرناليستيكا كوپ قىزىعۋشىلىق تانىتىلاتىن ماماندىقتاردىڭ ءبىرى ەكەندىگىن ايتقان بولاتىن.

ال ق ر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيالار ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ مىقتى جۋرناليست بولۋ ءۇشىن كوپ ىزدەنىس، تاجىريبە قاجەت ەكەندىگىن اتاپ وتكەن ەدى.

Ð

ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىق جۋرناليستيكانى دامىتۋعا جاس جۋرناليستەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان كەڭ اۋقىمدى «Jas qalam» جوباسىنا 100 دەن استام جۋرناليست قاتىسۋدا. ولاردىڭ قاتارىندا جۋرناليستەرمەن قاتار جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى، سونداي- اق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتاتىن جاستار دا بار.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram