قازاقستان دەمالىستى قىزىقتى وتكىزۋگە بولاتىن ۇزدىك ءۇش ەلدىڭ قاتارىنا ەندى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستان شىتىرمان وقيعالارعا تولى دەمالىس وتكىزۋگە بولاتىن مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا ەنگىزىلدى.

ۇزدىك تۋريستىك باعىتتار ءۇشىن داۋىس بەرۋ National Geographic رەسەي عالامتور-سايتىندا ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

تۋرستات اگەنتتىگى ت م د ەلدەرىندە تۋريستىك دەمالىس باعىتتارى بويىنشا National Geographic Traveler Awards 2018 جۇلدەسىنىڭ داۋىس بەرۋ قورىتىندىلارىن تالداپ شىققان. انىقتالعانداي، قازاقستان دەمالىستى قىزىقتى وتكىزۋگە بولاتىن ۇزدىك ءۇش ەلدىڭ قاتارىنا ەندى.

اتاپ ايتقاندا، «شىتىرمانعا تولى دەمالىس» اتالىمىندا نەپال 27 پايىز داۋىس جيناسا، قازاقستانعا - 24 پايىز، ءۇندىستان ەلىنە - 24 پايىز، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنا - 20 پايىز جانە ومانعا 5 پايىز داۋىس بەرىلگەن.

سونداي-اق وزبەكستان - گاسترونوميالىق تۋريزم، ال بەلارۋس اگروتۋريزم ءۇشىن ەڭ تانىمال ەلدەر اتاندى.

سوڭعى جاڭالىقتار