شەرحان مۇرتازانىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى تۇركىستاندا رەترو-فەستيۆال وتپەي قالدى

None
None
تۇركىستان. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، قوعام قايراتكەرى شەرحان مۇرتازانىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى تۇركىستاندا كەشە ءوتۋى ءتيىس رەترو-فەستيۆالى كەيىنگە قالدىرىلدى.

ۇلت قايراتكەرىنىڭ قازاسىنا بايلانىستى ايماق باسشىسى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ وسىنداي شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ايتا كەتەيىك، جىل سايىن ۇيىمداستىرىلاتىن «ارىس جاعاسىندا» رەترو-فەستيۆالى بيىل العاش رەت تۇركىستان وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا ءوتۋى ءتيىس بولاتىن. ونەر مەرەكەسىنە ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن بەلگىلى ونەر جۇلدىزدارى مەن ۇجىمدارى، ءتۇسىرىلىم توپتارى دا كەلگەن.

ءوز كەزەگىندە وبلىس اكىمدىگى تۇركىستان قالاسىنىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتاردان، ونەرپازداردان تۇسىنىستىك تانىتۋلارىن سۇرانادى. رەترو-فەستيۆالدىڭ قاشان وتەتىنى الداعى كۇندەرى حابارلاناتىن بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار