پرەزيدەنت جولداۋى بىرنەشە تىلگە اۋدارىلادى

None
None
 استانا. قازاقپارات - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ سوڭعى جولداۋىن شەت تىلدەرگە اۋدارۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە حالىقارالىق قوعامداستىق تاراپىنان ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جولداۋىنا قاتىستى وڭ پىكىرلەر ءجيى ايتىلادى. سونىڭ ءبارى شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا كورىنىس تاپتى.

 «قازىرگى كەزدە پرەزيدەنتتىڭ جولداۋى اراب جانە اعىلشىن تىلدەرىنە اۋدارىلعان. سونىمەن قاتار، الەمنىڭ باسقا دا تىلدەرىنە اۋدارىلىپ جاتىر. جولداۋدىڭ ءماتىنى شەتەلدىك ساياسي- ىسكەرلىك جانە ساراپتامالىق توپتار اراسىندا تاراتىلادى. جالپى، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى الدىندا پراگماتيزم نەگىزىندە حالىقارالىق ارەنادا قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىن بەيىمدەۋ جانە ۇلتتىق مۇدەلەرىمىزدى ىلگەرىلەتۋ بويىنشا ناقتى مىندەتتەر تۇر. جولداۋدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مينيسترلىك ەلىمىزدىڭ سالالىق ۆەدومستۆولارىمەن جانە وڭىرلەرىمەن تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، ولارعا قاجەتتى قولداۋدى كورسەتۋگە دايىن» ، - دەدى ا. سمادياروۆ استانادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

 ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا ق ر پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ حالىققا ارناعان كەزەكتى جولداۋىن جاريالادى. قازاقپارات اگەنتتىگى اتالعان قۇجاتتىن تولىق ءماتىنىن تاراتقان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار