سەگىز مىڭنان استام شەتەلدىك قازاقستاندا زاڭسىز تۇرعان

None
None
استانا. قازاقپارات - «ۋچاسكە» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس- شاراسى بارىسىندا قازاقستان اۋماعىندا زاڭسىز تۇرىپ كەلگەن 8 مىڭنان استام شەتەلدىك انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەندەي، ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورلارىنىڭ حالىقپەن جۇمىسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا 5 -قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىز اۋماعىندا «ۋچاسكە» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس- شاراسى وتكىزىلۋدە.

ونىڭ بارىسىندا ۋچاسكەلىك پوليتسەيلەر پاتەرلەر مەن اۋلالاردى ارالاپ، كوشى- قون زاڭناماسىن بۇزۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋدا. سونداي- اق ازاماتتىق قارۋدى ساقتاۋ تالاپتارىنىڭ ورىندالۋى مەن ىشكى ىستەر ورگاندارىندا ەسەپتە تۇرعان ادامدار تەكسەرىلۋدە.

سونىمەن قاتار ءوندىرىس وبەكتىلەرى، ۇيىمدار مەن مەكەمەلەر باقىلاۋعا الىندى. ۋچاسكەلىك پوليتسەيلەر گاراجدار مەن ساياجاي اۋماقتارىن، بوس قالعان عيماراتتار مەن قۇرىلىس نىساندارىن، جىلۋ تراسسالارى مەن قۇدىقتاردى تەكسەرۋدە.

«ۋچاسكە» وپەراتسياسى بارىسىندا 1 ميلليوننان استام تۇرعىن ءۇي مەن ساياجاي تەكسەرىلدى. اتالعان شارا بارىسىندا 89 مىڭنان استام اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە 8 مىڭنان استامى - تىركەۋسىز تۇرۋ فاكتىسى، 9,7 مىڭنان استامى شەتەل ازاماتتارىنىڭ كوشى- قون زاڭناماسىن بۇزۋى. ءۇش جۇزگە جۋىق شەتەلدىك سوت شەشىمى بويىنشا ەلدەن شىعارىلدى»، - دەلىنگەن ءىىم حابارلاماسىندا.

«ۋچاسكە» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس- شاراسى جالعاسۋدا.

 

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار