تاڭعى اسقا ارنالعان تويىمدى سالات

None
None
 استانا. قازاقپارات - جۇمىرتقا - اقۋىزعا باي ءونىم. ونى تاڭعى اسقا قۋىرىپ نەمەسە سۋعا ءپىسىرىپ قانا بەرمەي، تويىمدى سالات تۇرىندە دە دايىنداۋعا بولادى.

قاجەتتى ازىق- تۇلىكتەر:
- 6 جۇمىرتقا؛ - 1 ۇلكەن پياز؛ - 1 اس قاسىق كىلەگەي مايى؛ - اسكوك پەن كوك جۋا؛ - دامىنە قاراي تۇز بەن قارا بۇرىش؛ - قۋىرۋعا ازداپ وسىمدىك مايى.

دايىنداۋ جولى:

1. جۇمىرتقانى جۋىپ، سۋى بار ىدىسقا سالىپ، وتقا قويامىز. جۇمىرتقا جارىلىپ كەتپەس ءۇشىن ازداپ تۇز سالىپ جىبەرىڭىز.

2. پيازدى قابىعىنان تازارتىپ، ونى ۇساقتاپ تۋراڭىز.

3. تابانى قىزدىرىپ، ازداپ وسىمدىك مايى مەن كىلەگەي مايىن سالىڭىز. ماي ەرىگەن كەزدە تۋرالعان پيازدى سالىڭىز. ونى ورتاشا وتتا قىزارعانشا قۋىرىڭىز.

4. جۇمىرتقا پىسكەن كەزدە بىردەن سۋىق سۋدىڭ استىندا ۇستاڭىز. جۇمىرتقانى تازارتىپ، ورتاشا ىدىسقا سالىڭىز. سودان سوڭ ونى شانىشقىمەن ەزىڭىز.

5. اسكوك پەن كوك جۋانى ۇساقتاپ تۋراڭىز.

6. ەزىلگەن جۇمىرتقاعا قۋىرىلعان پيازدى، تۋرالعان اسكوك پەن كوك جۋانى سالىڭىز. دامىنە قاراي تۇزى مەن قارا بۇرىشىن سالىپ، جاقسىلاپ ارالاستىرىڭىز. دايىن سالاتتى نانعا جاعىپ بەرىڭىز.

 

Massaget.kz

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram