سەمەيدە تۇرعىن ۇيلەرگە «اقىلدى» دوموفوندار ورناتىلۋدا

None
None
سەمەي. قازاقپارات - سەمەي قالاسىنىڭ كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەرىنە «اقىلدى» دوموفون ورناتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

جىل باسىندا ەلىمىزدەگى العاشقى «اقىلدى» دوموفوندار قالاداعى «يۋنوست» ىقشاماۋدانىنداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيگە ورناتىلعان. باستاما تۇرعىندار كوڭىلىنەن شىققان سوڭ قاراعايلى ىقشاماۋدانىنداعى تۇرعىن ۇيلەرگە دە قوندىرىلا باستادى. قازىر وسىنداعى 3 كوپ قاباتتى تۇرعىن ۇيگە ورناتىلعان. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى بىرنەشە ۇيگە سمارت- دوموفون ورناتىلادى.

اتالمىش دوموفونداردىڭ قاراپايىم قۇرىلعىلاردان ءبىرقاتار ايىرماشىلىعى بار. ارنايى سەرۆەرلىك جۇيە ورناتىلعاندىقتان 24 ساعات بويى بەينەباقىلاۋ جۇرگىزەدى. باقىلاۋ ىشكى ىستەر باسقارماسىنىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعاندىقتان، «SOS» باتىرماسىن باسقان كەزدە حابار قۇقىققورعاۋ ورگانىنا 3 سەكۋندتا جەتەدى. جانە «اقىلدى» دوموفوندى موبيلدى قوسىمشا ارقىلى قاشىقتىقتان باسقارۋعا بولادى.

ايتا كەتەيىك، جوبا اۆتورلارى - تاتارستاندىق «سپۋتنيك» كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى.

«ارتىقشىلىعى كوپ. ءبىرىنشى كەزەكتە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى. جانە ءۇي يەسى اۋلا ماڭىندا نە بولىپ جاتقانىن قاشىقتىقتان باقىلاۋعا مۇمكىندىگى بولادى. بۇل دوموفوندار كوپسالالى بولعاندىقتان تۇرعىنداردى اقپاراتتاندىرۋ، ولاردىڭ اراسىندا ساۋالناما جۇرگىزۋ تەتىكتەرى دە قاراستىرىلعان. بۇگىندە تۇرعىندار تاراپىنان قولداۋ تاۋىپ جاتىر دەۋگە بولادى»، - دەيدى «سپۋتنيك» كومپانياسىنىڭ وكىلى تيمۋر احۋنجانوۆ.

 

سوڭعى جاڭالىقتار