كوكشەتاۋدا تەاتر ماۋسىمى «سال- سەرىلەر» سپەكتاكلىمەن اشىلدى

None
None
كوكشەتاۋ. قازاقپارات - كوكشەتاۋداعى ش. قۇسايىنوۆ اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق- دراما تەاترىندا 22- تەاتر ماۋسىمى «سال- سەرىلەر» سپەكتاكلىنىڭ پرەمەراسىمەن اشىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«سال- سەرىلەر» دراماسى قازاقستاندىق قالامگەرلەر شاحمەت قۇسايىنوۆ، دۋلات يسابەكوۆ، بايانعالي ءالىمجانوۆ شىعارمالارىن نەگىزگە الا وتىرىپ جازىلعان. قويىلىمعا تەاتردىڭ ەركەبۇلان تۇلەۋوۆ، مەدەت حامزين، قۇماربەك قالقاتايەۆ، سامات شايمەردەنوۆ، اسەم سەرىكوۆا جانە وزگە دە تانىمال ارتىستەرى قاتىستى. قويىلىمدى ايماق باسشىسى مالىك مىرزالين بارىپ تاماشالادى.«سال- سەرىلەر» دراماسى قازاق دالاسىنىڭ تۋما دارىندارى اقان سەرى، ءبىرجان سال، ۇكىلى ىبىراي، بالۋان شولاق ومىرلەرىنەن سىر شەرتەدى. قويىلىمنىڭ ماقساتى دالا سايىپقىراندارىن كەلەر ۇرپاققا ناسيحاتتاۋ، ولاردىڭ اندەرىن قايتا جاڭعىرتۋ، ۇلتتىق دۇنيە تانىمدى كەڭەيتۋ. قويىلىمدا اقان سەرى، ءبىرجان سال، ۇكىلى ىبىراي، بالۋانشولاق سىندى دارا تۇلعالاردىڭ ومىرلەرىنىڭ ەڭ ءبىر ءمولدىر شاقتارى سۋرەتتەلدى»، دەپ اتاپ ءوتتى تەاتردىڭ قويۋشى- رەجيسسەرى، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى مۇراتبەك وسپانوۆ.

اۆتور: اسلان وسپانوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار