قازاقستاننىڭ ەكى وبلىسىندا ەسكەرتۋ جاريالاندى

None
None
استانا. قازاقپارات - قىزىلوردا جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.

قىزىلوردا وبلىسىندا 4 -قازان كۇنى تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز، 5-6 -قازاندا تاۋلىك بويى سولتۇستىك- شىعىستان 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعىپ، شاڭدى داۋىل سوعۋى ىقتيمال.

4 -قازان تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ كەي جەرلەرىندە تۇمان ءتۇسىپ، كۇندىز وڭتۇستىك-باتىستان جانە باتىستان 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram