تانىمال پيانينوشى قوقىس اراسىندا ونەر كورسەتتى

None
None
 استانا. قازاقپارات - رەسەيلىك پيانينوشى پاۆەل اندرەيەۆ عالامشاردىڭ تازالىعى ءۇشىن كۇرەسۋدى ناسيحاتتاپ، قوقىس الاڭىندا ونەر كورسەتتى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

 ماقسات - حالىقتىڭ نازارىن قورشاعان ورتانىڭ لاستانۋىنا اۋدارۋ. پيانينوشى بۇل قويىلىمىن «عالامشار تىنىسى» جوباسىنىڭ ءبىر بولىگى شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىردى.

ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي يدەيا وعان رويالدا كارەليانىڭ تاۋ اڭعارىنداعى «رۋسكەالا ۇلتتىق ساياباعىندا ويناعان كەزدە كەلگەن. سەبەبى اندرەيەۆ ادامدارعا عالامنىڭ وزگە ءبىر جاعىن كورسەتۋدى كوزدەگەن.

ايتا كەتەيىك، رەسەيدە قوقىستاردى جويۋ ماسەلەسى وتكەن جىلدان بەرى قىزۋ تالقىلانا باستادى. ەلدىڭ بىرنەشە ايماعىندا تۇرعىندار قوقىس الاڭدارىن جويۋدى تالاپ ەتىپ، نارازىلىق شەرۋىن وتكىزگەن ەدى.

www.24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار