قازاقستاندا قىزىل كرەست كوميتەتىنىڭ كەڭسەسى اشىلادى

None
None
استانا. قازاقپارات - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «ق ر ۇكىمەتى مەن حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنىڭ اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتى وكىلدىگىنىڭ مارتەبەسى، ارتىقشىلىقتارى جانە يممۋنيتەتتەرى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ماقۇلداندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ءتيىستى كەلىسىمگە 2011 -جىلعى اقپاندا استانادا قول قويىلعان بولاتىن.

«وسى كوميتەت تاۋەلسىز ءارى بەيتاراپ ۇيىم بولىپ تابىلادى. ول قارۋلى قاقتىعىستار مەن زورلىق- زومبىلىقتىڭ باسقا جاعدايلارىنان زارداپ شەككەن ادامداردى قورعاۋعا، توتەنشە جاعدايلاردىڭ قۇرباندارىنا كومەك كورسەتۋگە، سونداي- اق گۋمانيتارلىق قۇقىق پەن قاعيداتتاردى دامىتۋعا ءوزىنىڭ جۇمىسىن باعىتتاعان» ، - دەدى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قايرات ءابدىراحمانوۆ.

بەلگىلى بولعانداي، حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتى قىزىل كرەست پەن قىزىل جارتى اي حالىقارالىق قوزعالىسىنىڭ قۇرامداس بولىگى. سونىمەن قاتار، ونىڭ قۇرامىنا ۇلتتىق قوعامدار، سونىڭ ىشىندە قازاقستانداعى قىزىل جارتى اي قوعامى، قىزىل كرەست جانە قىزىل جارتى اي قوعامىنىڭ حالىقارالىق فەدەراتسياسى كىرەدى.

 «قارۋلى جانە گۋمانيتارلىق قاقتىعىس جاعدايىندا كوميتەت قوزعالىستىڭ كومەك كورسەتۋ جونىندەگى حالىقارالىق قىزمەتىن ۇيلەستىرەدى ءارى باسقارادى. ۇيىم سوعىس قۇرباندارىن قورعاۋ تۋرالى جەنيەۆا كونۆەنسياسىنىڭ جانە وعان قوسىمشا حاتتامالاردىڭ نەگىزىندە جۇمىس ىستەيدى. اتالعان قۇجاتتار زورلىق قۇرباندارىن قورعاۋعا باعىتتاعان ۇيىمنىڭ مىندەتتەرى مەن ەرەكشە مانداتتارىن ايقىندايدى. بۇل مانداتتى الەمنىڭ بارلىق مەملەكەتتەرى مويىندايدى. قازاقستان جوعارىدا اتالعان بارلىق كونۆەنسيالار مەن حاتتامالارعا قوسىلدى. كوميتەتپەن جۇمىس - ول قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ ماڭىزدى بولىگى» ، - دەدى مينيستر.

 ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، جوبانى قابىلداۋ - قازاقستانداعى وسى كوميتەتتىڭ كەڭسەسىن اشۋعا جانە ونىڭ قىزمەتىن بارىنشا از شىعىندارمەن جانە كومەككە مۇقتاج ادامدارعا تىكەلەي پايداسىن بارىنشا ارتتىرا وتىرىپ، جۇزەگە اسىرۋعا جاردەمدەسەدى.

«باستاپقى كەزەڭدە اتالعان كوميتەتتىڭ كەڭسەسىندە 3 قىزمەتكەر بولادى دەپ كوزدەلگەن. ولار قازاقستان ازاماتتارى بولادى. بولاشاقتا وسى كوميتەتتىڭ جوبالارىنىڭ سانى ارتسا، جۇمىس كولەمى مەن مازمۇنى ارتسا، ونىڭ قاتارىندا ىستەيتىن ازاماتتاردىڭ سانى 5 كە دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. سونداي- اق كوميتەتتىڭ باسشىسى رەتىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە كونكۋرس ارقىلى شەتەل ازاماتتارى كەلۋى ىقتيمال» ، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram