ءبۇلدىرشىن قىز ءۇيىن توناعان ۇرىلارعا قارسىلىق كورسەتكەن

None
None
 استانا. قازاقپارات - فيليپپيندە ءبۇلدىرشىن قىز قارۋلى ۇرىلارعا قارسىلىق كورسەتكەن.

سەگىز جاستاعى قىز ۇرىلار ءۇيىن توناعان كەزدە اۋلادا ويناپ وتىرعان.

ءۇش ۇرى ونىڭ اكەسىنە قوقان-لوققى كورسەتىپ، ءتورتىنشىسى ۇيگە كىرىپ، باعالى زاتتاردىڭ ءبارىن سالىپ الىپ، تورتەۋى موتوسيكلگە قاراي بەتتەگەن. سول ساتتە بالا ولاردىڭ بىرەۋىنە جابىسىپ، اكەتىپ بارا جاتقان جارتى زاتىن الىپ قالعان. كەيىن موتوسيكلدەرىنە ءمىنىپ الىپ، كەدەرگى جاساعان. ۇرىلار بولسا بالانى ودان ءتۇسىرىپ، تايىپ تۇرعان. بالا جەڭىل جاراقات العان.

 

دەرەككوز: https://lenta.ru/

 

سوڭعى جاڭالىقتار