بەيىمبەت مايليننىڭ ەسىمى اۋدانعا بەرىلەتىن بولدى

None
None
قوستاناي. قازاقپارات - قوستاناي وبلىسىنداعى تاران اۋدانىنا بەيىمبەت مايليننىڭ ەسىمى بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇگىن تاران اۋدانى مادەنيەت ۇيىندە تۇرعىنداردىڭ قاتىسۋىمەن قوعامدىق تىڭداۋ ءوتتى. تىڭداۋدىڭ باستى ماقساتى - تاران اۋدانىنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ. بىرنەشە ساعاتقا سوزىلعان جيىن ناتيجەسىندە اۋداندى بەيىمبەت مايلين ەسىمىمەن اتاۋ جونىندە شەشىم قابىلداندى. وسى كۇنى تاران اۋدانىنداعى تاران اۋىلىنا ايەت ەسىمىن بەرۋ ماسەلەسى دە تالقىلانىپ، تۇرعىندار تاراپىنان وڭ شەشىمىن تاپتى. جيىندا اقىن اقىلبەك شاياحمەت، بەيىمبەتتانۋشى- عالىم جۇمابەك تابىن، پروفەسسور قالقامان جاقىپتار ءسوز سويلەپ، باستامانىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.

null

«بۇل - ءبىراز جىلدان بەرى ايتىلىپ كەلە جاتقان ماسەلە. بۇگىنگى قوعامدىق تىڭداۋدا بۇل تۇيتكىلگە نۇكتە قويىلدى دەسەك ورىندى. ويتكەنى، اۋدان تۇرعىندارى ءبىراۋىزدان قولدادى. اسىرەسە، باستاماعا ءۇن قوسقان جاستارعا، ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ جۇمىسىنا ريزا بولدىم. تاريحي، ساياسي تۇرعىدان الىپ قاراعاندا، اۋدانعا بەيىمبەت مايلين ەسىمىنىڭ بەرىلۋى دۇرىس. جازۋشىنىڭ 125 جىلدىق مەرەيتويىن ايتپاعاننىڭ وزىندە، قازاق حالقىنا سىڭىرگەن ەڭبەگىنە باعا جەتپەيدى»، - دەدى وبلىستىق ونوماستيكالىق كوميسسيانىڭ مۇشەسى قالقامان جاقىپ اگەنتتىك تىلشىسىنە.

قالقامان جاقىپتىڭ سوزىنشە، ەندى ءتيىستى قۇجاتتار دايىندالىپ، ۇسىنىس رەسپۋبليكالىق ونوماستيكالىق كوميسسيادا قارالادى. اۋدان اتاۋىن رەسمي تۇردە وزگەرتۋ ءۇشىن 4-5-اي ۋاقىت قاجەت.

اۆتور: قاسقىرباي قويشىمانوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram