بالاعا قانداي ۆيتامين قاجەت؟

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇگىندە ءدارىحانالاردان دارۋمەندىك (ۆيتاميندىك) كومپلەكستەردى تابۋ قيىن ەمەس. ولار ءتۇرلى جاستاعى ادامدارعا، اسىرەسە بالالارعا ارناپ شىعارىلعان.

 ال ەندى ولاردىڭ جەمىس- جيدەك، كوكونىس، جانۋار تەكتى تابيعي دارۋمەندەردەن ارتىقشىلىعى بار ما، اعزاعا اسەرى قانداي، ولاردى قالاي قولدانعان دۇرىس؟ دارۋمەن- مينەرالدىق كومپلەكستەر قۇرامىنداعى زاتتاردىڭ جەمىس- جيدەك، كوكونىس قۇرامىنداعىدان ەشقانداي دا ايىرماسى جوق. ايىرماشىلىعى -  تابيعي ونىمدەردە ول از، ال دارۋمەن- مينەرالدى كومپلەكستەردە ول جەتكىلىكتى ەسەپتەلگەن مولشەردە. ماسەلە تەك ولاردىڭ قانداي جاعدايدا وسىرىلگەندىگىندە جانە قانشا ۋاقىت قالاي ساقتالعانىندا عانا. سونداي- اق كەيبىر ونىمدەردى شيكى كۇيىندە جەۋ قيىن، ەندى ءبىرى ءپىسىرۋ كەزىندە پايدالى زاتتارىنان ايىرىلادى. كادىمگى كوكونىس، جەمىس- جيدەكتەردە دارۋمەن از، سوندىقتان ونى كوپ جەۋ كەرەك بولسا، ال دارۋمەن- مينەرالدى كومپلەكستە ول ەسەپتەلگەن، جەتكىلىكتى مولشەردە. دەگەنمەن، كەيبىر دارۋمەن- مينەرال كومپلەكستەرى بالالاردا اللەرگيالىق رەاكسيا تۋىنداتادى.

 مىسالى، ءبىر- بىرىنە ۇيلەسپەيتىن ۆ1 جانە ۆ12 دارۋمەندەرىن ءبىر مەزگىلدە قابىلداۋ وسىنداي اسەر تۋىنداتۋى مۇمكىن. ءبىراق بۇدان شىعاتىن جول بار، ياعني ناقتى دارۋمەندەردى بولەك قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن دارۋمەن- مينەرال كومپلەكستەرىن الۋ كەرەك. كەيدە اللەرگيا دارۋمەن- مينەرال كومپلەكسىنە قوسىلاتىن جاساندى بوياعىشتار جانە اروماتيزاتورلار اسەرىنەن دە تۋىنداۋى مۇمكىن. سوندىقتان قاجەت كەزىندە قۇرامىندا تابيعي زاتتارى از كومپلەكستەردى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بار. نەگىزى بالالارعا ارنالعان ۆيتامين- مينەرال كومپلەكستەرى ولاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە شاقتالىپ جاسالادى. سوندىقتان تاڭداۋ كەزىندە وسىعان اسا ءمان بەرۋ كەرەك. ياعني بالاعا ۇلكەندەرگە ارنالعان دارۋمەندى مولشەرىن ازايتىپ بولسا دا بەرۋگە بولمايدى. اعزانى، اسىرەسە بالا اعزاسىن قاجەتتى زاتتارمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ارنايى شىعارىلعان دارۋمەن- مينەرال كومپلەكستەرىن پايدالانىپ تۇرىڭىز.

 zamana.kz

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram