استانادا تاعى ءبىر جاڭا بازار سالىنادى

None
None
استانا. قازاقپارات - استانانىڭ بايقوڭىر اۋدانىندا جاڭا امبەباپ بازار سالىنادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات استانا اكىمدىگىنە سىلتەمە جاساپ.

جالپى اۋماعى 62 مىڭ شارشى مەتردى قۇرايتىن «DOSTYQ Market» استانانىڭ ساۋدا-ونەركاسىپتىك بولىگىنە اينالعان الاش تاس جولى ماڭىندا تۇرعىزىلادى.

«بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمدىگىندە ينۆەستورلار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى كەزدەسۋ وتكىزدى. كەزدەسۋ اياسىندا ساۋدا بازارلارىنىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ، بايقوڭىر اۋدانى اكىمدىگىنىڭ اپپاراتى مەن «Ganador Group» ج ش س كەلىسىم بەكىتتى. «Ganador Group» ج ش س جاڭا امبەباپ بازاردى تۇرعىزادى»، - دەلىنگەن استانا اكىمدىگى جاريالاعان رەسمي حاباردا.

جاڭا بازاردا ازىق-تۇلىك جانە سۇرانىسقا يە وزگە دە تاۋارلار ساۋدالانادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ماقساتتا نىسان ساۋدا، اكىمشىلىك-تۇرمىستىق، قويما عيماراتتارىمەن جانە قوعامدىق تاماقتانۋ نۇكتەلەرىمەن جابدىقتالادى.

Астанада таÒ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram