​ قازاقستاندىق ارۋ حالىقارالىق دارىندىلار كونكۋسىندا جەڭىمپاز اتاندى

None
None
استانا. قازاقپارات - «Miss Asia Pacific International 2018» حالىقارالىق سۇلۋلىق بايقاۋىنا قاتىسىپ جاتقان ديدار اتمادجا قوسىمشا كونكۋرستاردىڭ بىرىندە جەڭىمپاز بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الماتىلىق سۇلۋ ديدار اتمادجا قازىرگى تاڭدا فيليپپيندە ءوتىپ جاتقان Miss Asia Pacific 2018 حالىقارالىق كونكۋرسىندا ونەر كورسەتۋدە. وعان 50 مەملەكەتتىڭ - ا ق ش، لاتىن امەريكاسى، افريكا، ەۋروپا، تىنىق مۇحيتى جانە ازيا ەلدەرىنىڭ ارۋلارى قاتىسۋدا.

14- قىركۇيەكتەن بەرى ولار كۇن سايىن ءتۇرلى نوميناتسيالار ءۇشىن دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. اسپازدىق كونكۋرسى، شومىلاتىن كيىم كيىپ، ءتىرى جىلاندارمەن جانە لەوپاردتارمەن فوتوسەسسيا، ۇلتتىق كيىمدەر دەفيلەسى ارتتا قالدى.

Қазақстандық ару «Miss Asia Pacific 2018» байқауында жеңімпаз атанды

25-قىركۇيەكتە دارىندىلار كونكۋرسى ءوتىپ، وندا قازاقستاندىق ارۋ ۇزدىك دەپ تانىلدى.

«مەن Miss Asia Pacific International 2018 دارىندىلار كونكۋسىندا جەڭىمپاز اتانعانىما سەنە الار ەمەسپىن! مەنىڭ ارمانىم ورىندالدى، بۇل الەم چەمپيوناتىنداعى جەڭىسپەن بىردەي. بال ءبيىن بيلەدىم. وتە باقىتتىمىن! ماعان قولداۋ كورسەتىپ، سەنىم ارتقاندارىڭىزعا راحمەت»، - دەپ جازدى ديدار اتمادجا Instagram پاراقشاسىندا.

Қазақстандық ару «Miss Asia Pacific 2018» байқауында жеңімпаз атанды

كونكۋرس جالعاسۋدا. ەندى 28- قىركۇيەكتە كەشكى كويلەكتەر دەفيلەسى جانە 4- قازاندا گراند-فينال وتەدى. وندا باستى تيتۋل مەن ءتاج يەسى بەلگىلى بولادى. بۇدان بولەك، بايقاۋدىڭ سايتىندا كورەرمەندەر كوزايىمى نوميناتسياسى ءۇشىن داۋىس بەرۋ ءجۇرىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram