شىمبۇلاق رەسەيلىكتەر ءجيى باراتىن كۋرورتتار اراسىندا كوش باستاپ تۇر

None
None
استانا. قازاقپارات - شىمبۇلاق رەسەيلىكتەر ءجيى باراتىن ت م د ەلدەرى اراسىنداعى تاۋ- شاڭعى كۋرورتتارىنىڭ اراسىندا كوش باستاپ تۇر. سونداي- اق، ۇزدىكتەر وندىعىنا شىعىس قازاقستانداعى التاي ءالپىسى دەمالىس بازاسى دا كىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

تۋرستات تالداۋ اگەنتتىگى 2018/19 -جىلدىڭ قىس مەزگىلىندە رەسەيلىك تۋريستەر اراسىندا ەڭ تانىمال تاياۋ شىعىس جانە ت م د ەلدەرىندەگى تاۋ- شاڭعى دەمالىس ورىندارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالادى. رەسەيلىكتەر 2019 -جىلدىڭ قىسىندا تاياۋ شىعىس جانە ت م د ەلدەرىندەگى تاۋ- شاڭعى كۋرورتتارىندا ورتا ەسەپپەن 7 كۇن دەمالىسىن وتكىزۋدى جوسپارلايدى. شىمبۇلاقتاعى تۋريستىك بيۋدجەت تاۋلىگىنە 100 دوللاردان تومەن بولادى. بۇدان ارزانى تەك بەلارۋستەگى لوگويسك مەن سيليچي تاۋ- شاڭعى ورتالىقتارى عانا. بارىنەن قىمباتى - ازەربايجانداعى شاحداگ جانە تۋفانداگ كۋرورتتارى بولىپ شىقتى.

رەيتينگ 2018-2019 -جىلعى قىس ماۋسىمىنداعى تۋريستىك ساپارلار تالداۋى نەگىزىندە جاسالدى.

ت م د ەلدەرى تاۋ- شاڭعى كۋرورتتارىنان قۇرالعان توپ-10:

1. شىمبۇلاق، قازاقستان

 2. گۋداۋري، گرۋزيا

 3. شاحداگ، ازەربايجان

 4. سيليچي، بەلارۋس

 5. ساحكادزور، ارمەنيا

 6. شىمعان، وزبەكستان

 7. قاراكول، قىرعىزستان

 8. لوگويسك، بەلارۋس

 9. تۋفانداگ، ازەربايجان

 10. التاي ءالپىسى، قازاقستان

فوتو: ticketon.kz

سوڭعى جاڭالىقتار