ق ر ۇ ق ك مۇراتحان توقماديدىڭ ۇستالعانى تۋرالى اقپاراتتى راستادى

None
None
استانا. قازاقپارات - ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى «دەپۋتاتتىق كورپۋس» ۇيىمداسقان قىلمىستىق توبى بويىنشا سوتتا قارالىپ جاتقان اتىشۋلى ىسكە قاتىستى مۇراتحان توقماديدىڭ جامبىل وبلىسىنداعى اۋرۋحانادان قاشىپ كەتكەنى جانە ونىڭ ۇستالعانى تۋرالى اقپاراتتى راستادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«توقمادي مۇراتحان شاكەرحان ۇلى 1966-جىلى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اياگوز اۋدانىندا تۋعان. وعان «تۋران الەم بانكى» اق- نىڭ باسقارما ءتوراعاسى ە. تاتىشەۆتى مۇحتار ءابىليازوۆتىڭ تاپسىرىسىمەن ءولتىردى دەپ كۇدىك كەلتىرىلىپ وتىر. ول 2018-جىلدىڭ 8- ناۋرىزىندا 19 ساعات 20 مينۋت شاماسىندا جامبىل وبلىستىق اۋرۋحاناسىنان قاشىپ كەتتى. قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سوت پروتسەسىندە م. توقمادي دەنساۋلىعىنىڭ ناشارلاعانىنا شاعىمدانىپ، وسى سەبەپتى جامبىل وبلىسىنىڭ اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلعان بولاتىن. ارنايى جۇرگىزىلگەن شارالاردىڭ ارقاسىندا م. توقمادي تاراز قالاسىندا ۇستالىپ، «جامبىل وبلىستىق قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنە قاراستى ج د-158/1 مەكەمەسىنە» قامالدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

قازىرگى تاڭدا م. توقماديدىڭ قاشىپ كەتۋىنە سەبەپ بولعان جايتتەردى انىقتاۋ ماقساتىندا ءتيىستى شارالار قولعا الىنعان.

سوڭعى جاڭالىقتار