قازاقستان قۇراماسىنىڭ دارىگەرى دوپينگكە جول بەردى دەپ ايىپتالۋدا

None
None
. قازاقپارات - حالىقارالىق بياتلونيستەر وداعى (IBU) قازاقستاندىق كوماندانىڭ دارىگەرى قوسىلبەك تاعايەۆقا سالىنعان سانكسيالاردى جاريا ەتتى.

وعان دوپينگكە قارسى شارالاردى جۇزەگە اسىرۋدا زاڭسىزدىقتارعا جول بەردى دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات IBU ۇيىمىنىڭ سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

IBU ۇيىمى تاراتقان باسپا ءسوز مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، يتاليالىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاڭتار ايىندا انتحولتستە جۇرگىزگەن ءتىنتۋ جۇمىستارى كەزىندە تاعايەۆتىڭ بولمەسىنەن ءبىرقاتار مەديتسينالىق پرەپاراتتار مەن ولارعا ارنالعان قۇتىلار تاركىلەنگەن. ولاردىڭ اراسىنان جارىستا قولدانۋعا تىيىم سالىنعان پرەدنيزالون پرەپاراتى بار بولىپ شىققان.

ۇيىمنىڭ تالاپتارى بويىنشا، قازاقستان قۇراماسىنىڭ دارىگەرى 2018 - جىلدىڭ 7 -ناۋرىزىنا دەيىن IBU اياسىندا كەز كەلگەن جارىسقا قاتىسۋدان شەتتەتىلگەن. ەندى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق فەدەراتسياسى دا تاعايەۆتىڭ قىزمەتىن توقتاتۋى كەرەك.

بۇل ماسەلە بويىنشا كەزەكتى شەشىمدى IBU ۇيىمىنىڭ دوپينگكە قارسى كوميسسياسى قابىلدايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram