ا ق ش كونسۋلى كوشەدە ءجۇرىپ قازاقستاندىقتارعا گۇل سىيلادى

None
None
استانا. قازاقپارات - الماتىدا ا ق ش- تىڭ باس كونسۋلى مارك مۋدي كەزدەيسوق قالا تۇرعىندارىن حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن قۇتتىقتادى. وسىعان قاتىستى ۆيدەو الماتىداعى ا ق ش كونسۋلدىعىنىڭ فەيسبۋكتاعى پاراقشاسىندا جاريالاندى.

«ا ق ش باس كونسۋلى مارك مۋدي بارشا قىز- كەلىنشەكتەردى 8 -  ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن قۇتتىقتاۋىن ارباتتان باستاعان. كەزدەيسوق جۇرگىنشىلەردىڭ قانداي رەاكسياسى بولعانىن ءبىلىپ الىڭىز!»، - دەلىنگەن جازبادا.

سوڭعى جاڭالىقتار