گۇل تاڭداي بىلەسىز بە؟

None
None
 استانا. قازاقپارات - الدا 8 - ناۋرىز مەرەكەسى كەلە جاتىر. ەر ازاماتتار نازىك جاندىلاردى قۋانتۋ ءۇشىن گۇل دۇكەندەرىنە بارىپ، قىزعالدىقتىڭ ءتۇرىن تاڭدايدى.

قانشا تەڭگەگە ادەمى گۇل شوعىن ساتىپ الۋعا بولادى؟ گۇل تاڭداعاندا قانداي ءتۇسىن تاڭداۋ كەرەك؟

 

Baq.kz

سوڭعى جاڭالىقتار