پۋتيننىڭ جولداۋىندا «يادرولىق زىمىراندار» كورسەتىلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - رەسەي ا ق ش- تىڭ زىمىراننان قورعانىس جۇيەسىن دامىتۋىنا قارىمتا رەتىندە جاڭا يادرولىق زىمىرانداردى قارۋلى كۇشتەر ساپىنا قوسادى. بۇل جايىندا 1 - ناۋرىزدا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين فەدەرالدىق كەڭەستە جاساعان جولداۋىندا ايتتى.

پۋتين بۇل جايلى سويلەپ تۇرعاندا قۇرلىقارالىق جاڭا «سارمات» زىمىرانى بەينەلەنگەن ۆيدەو مەن زىمىرانداردى جەر شارى مودەلىن اينالدىرا بىرنەشە تراەكتوريادا اتاتىن كومپيۋتەرلىك روليك كورسەتىلدى.

پۋتين امەريكالىق زىمىراننان قورعانىس جۇيەسىنىڭ كۇشەيتىلگەنىنە بايلانىستى رەسەيلىك بالليستيكالىق زىمىراندار ونى اينالىپ وتەتىن جۇيەمەن جابدىقتالاتىنىن ايتتى. پرەزيدەنت بۇعان قوسا قاناتتى زىمىران مەن سۇڭگۋىر قايىقتار پلاتفورماسىندا ارەكەت ەتەتىن بالليستيكالىق ەمەس يادرولىق كەشەندەردىڭ جاسالىپ جاتقانىن جانە ولاردىڭ تاياۋ ۋاقىتتا قارۋلى كۇشتەر ساپىنا قوسىلاتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، قاناتتى زىمىراندار يادرولىق ەنەرگەتيكالىق قوندىرعىمەن جابدىقتالادى.

«امەريكالىق زىمىراننان جانە اۋە شابۋىلىنان قورعانىس جۇيەسىنە جاڭا رەسەيلىك قارۋ- جاراقتاردى تويتارۋ وڭاي بولمايدى. ءبىزدى ەشكىم تىڭدامايتىن. ەندى تىڭداڭىزدار» دەپ مالىمدەدى پۋتين. ونىڭ سوزىنشە، ا ق ش رەسەيمەن زىمىراننان قورعانىس تۋرالى كەلىسسوزدەن «ءبىر جاقتى تۇردە» باس تارتقان.

«ازاتتىق» جاڭالىقتارى

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram