داريعا نازاربايەۆا جەكە اسكەري كومپانيالاردى قۇرۋ ۇسىنىسىنا پىكىر ءبىلدىردى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جەكە اسكەري كومپانيالار جوق. بۇل تۋرالى ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى داريعا نازاربايەۆا ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇعان دەيىن، ب ا ق- تا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى ەلدەرىنە جەكە اسكەري كومپانيالاردى زاڭداستىرۋ جونىندە ۇسىنىس جاسالعاندىعى حابارلانعان ەدى.

سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر تاراپىنان قويىلعان اتالعان ۇسىنىسقا قاتىستى سۇراققا داريعا نازاربايەۆا پىكىرىن ءبىلدىردى.

«قازاقستان اۋماعىندا وسىنداي كومپانيالار جوق. بۇل ماسەلە مۇنداي جەكە اسكەري كومپانيالارى بار ەلدەرگە قاتىستى دەپ ويلايمىن»، - دەدى ول.

سونىمەن قاتار د. نازاربايەۆا اتالعان كومپانيالار قازاقستانعا كەرەك ەمەس دەگەن ويىن قوستى.

«وسىنداي يدەيانى قولدامايمىن. بۇلار ادام ءولتىرۋدىڭ جەكە ماشيناسى ىسپەتتەس، سوندىقتان مۇنداي كومپانيالار بولماۋى ءتيىس»، - دەپ قاداپ ايتتى دەپۋتات.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار