قازاق ساتيراسىنىڭ ساردارى ۇمبەتباي ۋايدين ومىردەن وزدى

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇگىن، 83 جاسقا قاراعان شاعىندا قازاق ساتيراسىنىڭ ساردارى، جازۋشى، جۋرناليست ۇمبەتباي ۋايدين ومىردەن وزدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

 ۇمبەتباي ءۋايدا ۇلى 1935 -جىلى 10 - قاراشادا اقتوبە وبلىسىنىڭ ىرعىز اۋدانىنا قاراستى تەمىراستاۋ اۋىلىندا تۋعان. قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى فيلولوگيا فاكۋلتەتىنىڭ جۋرناليستيكا ءبولىمىن بىتىرگەن. قازاق راديوسى، «ارا- شمەل» جۋرنالى، قازاقفيلم كينوستۋدياسى، «ونەر» باسپاسى، قازاقستان كىتاپقۇمارلار قوعامى مەن جازۋشىلار وداعىندا ءار ءتۇرلى قىزمەتتەر اتقارعان. كوپ جىلدان بەرى ءال- فارابي اتىنداعى قازمۇۋ- دىڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىندە جانە اباي اتىنداعى قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتىن تەرەڭدەتە وقىتاتىن دارىندى بالالار مەكتەپ- ينتەرناتىندا ۇستازدىق ەتكەن.

 اقتوبە وبلىسىنىڭ شالقار، ىرعىز اۋداندارىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى. جەكەلەگەن كىتاپتارى ورىس، ۋكراين، قىرعىز، قاراقالپاق، تۋۆا تىلدەرىنە اۋدارىلعان. «قارا كوزىلدىرىك»، «ەندىگىسىن ايتپايمىن»، «ءىشىڭ ءبىلسىن»، «كونتەينەرمەن كەلگەن كەمپىر»، «ءتىلسىز قوڭىراۋ»، «بىدى- بىدى»، «نانايىن با، نانبايىن با؟»، «پالەن- ءپاشتۋان»، «ءاۋمين!»، «اتىڭ كىم، ءاي؟»، «اللو، بۇل كىم؟» سىندى ولەڭدەر جانە ءازىل- سىقاقتار جيناقتارى جارىق كورگەن.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار