ارنايى وپەراتسيا: قىزىلوردادا مۇناي ۇرلىعىنا قاتىستى شەندىلەر سوتتالۋدا

None
None
استانا. قازاقپارات -  قىزىلوردانىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق مامانداندىرىلعان سوتىندا وڭىردە مۇناي ۇرلاۋمەن اينالىسقان دەگەن كۇدىكتىلەرگە قاتىستى الدىن الا سوت تىڭدالىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ءىس بويىنشا 21 ادامنان جاۋاپ الىنىپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا قىزىلورداداعى مۇناي كومپانيالارىنىڭ جۇمىسشىلارى مەن كاسىپورىن كۇزەتشىلەرى، سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ءبىرقاتار لاۋازىمدى تۇلعالارى بار.

الدىن الا بەلگىلى بولعانداي، 9 كۇدىكتى وزدەرىنىڭ كىناسىن تولىق، 6 اۋى ءىشىنارا، تاعى 6 اۋى مۇلدە مويىندامايتىندىعىن ايتقان.

ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر 16- مامىردا ق ر ۇ ق ك ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ بىرنەشە قالالاردا ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ ءىسى بويىنشا اۋقىمدى ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىلگەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار