الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى

None
None
تالدىقورعان. قازاقپارات - الماتى وبلىسىندا كۇننىڭ كۇرت جىلىنۋىنان قاردىڭ تەز ەرىپ، ەلدى مەكەندەردى سۋ باسۋىنا بايلانىستى جامبىل اۋدانىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قىزىل سۋدان، اسىرەسە، قاينازار اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى جاپا شەگۋدە. تاۋداعى قار سۋى اۋلالار مەن جەرتولەلەرگە كىرىپ، حالىقتى ابىگەرگە سالۋدا. توتەنشە جاعدايدىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قازىرگى تاڭدا اۋىل باسىندا كەزەكشىلىك قويىلىپ، موتوپومپالار ارقىلى سۋ سورۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.

«قاينازار اۋىلىندا كوشەلەرى مەن تۇرعىن ۇيلەردىڭ اۋلالارىنا سۋ كىرىپ، ەلدى ابىگەرگە سالۋدا. قازىر اۋداندىق جەدەل ارەكەت ەتۋ توبى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسە، بىرىككەن شارا قولعا الۋدا. ءبىرىنشى كەزەكتە سۋدىڭ بەتىن قايتارۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان. ول ءۇشىن سۋعا ارنايى توسقاۋىلدار قويىلىپ، قۇم سەبىلۋدە. سونىمەن قاتار كەزەكشىلىك قويىلىپ، سۋ دەڭگەيى باقىلاۋعا الىنعان»، - دەدى الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى عالىمۇرات جۇكەل.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ءبىز بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىنىڭ قاينازار اۋىلىندا قىزىل سۋ ءبۇتىن ءبىر اۋىلعا جايىلىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

اۆتور: سامال قابىشەۆا

سوڭعى جاڭالىقتار