استانادا قۇرىلاتىن جاڭا اۋداننىڭ شەكاراسى بەكىتىلدى

None
None
 استانا. قازاقپارات - استانا قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى قالانىڭ جاڭا اۋدانى بايقوڭىردىڭ شەكاراسىن بەكىتتى.

ونىڭ اۋدانى 18,1 گا، ال حالقىنىڭ سانى 211 مىڭ بولادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ەلوردا ينفو سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

 ەلوردانىڭ جاڭا اۋدانى - بايقوڭىردى قۇرۋ تۋرالى باياندامانى استانا اكىمدىگى اپپاراتىنىڭ جەتەكشىسى بەرىك جاكەنوۆ جاسادى.

 جاڭا اۋداننىڭ شەكاراسى استانا- قوستاناي باعىتىنداعى تەمىرجولدان سولتۇستىككە قاراي قالانىڭ قازىرگى شەكاراسىنان اقبۇلاق وزەنىنە دەيىن، اقبۇلاق وزەنىن بويلاي قوشقاربايەۆ داڭعىلىنا دەيىن، قوشقاربايەۆ داڭعىلىنان ساۋدا كوشەسىنە دەيىن، ساۋدا كوشەسىنەن 184 كوشەسىنە (جوبالىق اتاۋى) دەيىن سوزىلادى. ودان ءارى اقبۇلاق وزەنىنەن اقبۇلاق جانە ەسىل وزەندەرىنىڭ تۇيىسەتىن جەرىنە دەيىن بارادى. ەسىل وزەنىنەن قاراوتكەل كوپىرىنە دەيىن، بارايەۆ كوشەسىنەن رەسپۋبليكا داڭعىلىنا، رەسپۋبليكا داڭعىلىنان بوگەنباي باتىر داڭعىلىنا دەيىن جەتەدى. بۇدان ارى بوگەنباي باتىر داڭعىلىن بويلاي الاش تاس جولىنا دەيىن، الاش تاسجولىنان تەمىرجولعا دەيىن، تەمىرجول بويىمەن قالانىڭ باتىس شەكاراسىنا دەيىنگى اۋماقتى قامتيدى.

«اۋدان شەكاراسىنا اۋدانى 460 گەكتاردى قۇرايتىن قالالىق زيرات تا كىرەدى. ناتيجەسىندە جاڭا اۋداننىڭ اۋماعى 18,1 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى. ال تۇرعىندارىنىڭ سانى 211,1 مىڭ ادام بولادى» ، - دەدى اپپارات جەتەكشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار